Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2010 Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 22 czerwca 2010 r.

R E G U L A M I N
zasad rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali w ZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANOWEJ W SUWAŁKACH

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. Nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1116 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 733 z późniejszymi zmianami.

4.Ustawa z dnia 24 września 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2009r. Nr202, poz. 1550)

5. Statut Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

I. Regulamin ustala zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat ponoszonych przez:

1) członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali,

2) osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,

3) członków Spółdzielni będących właścicielami lokali,

4) właścicieli lokali, niebędących członkami Spółdzielni,

5) najemców lokali: mieszkalnych i użytkowych.

II. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu niniejszego regulaminu obejmuje:

1) budynki, lokale mieszkalne, użytkowe, garaże stanowiące własność, współwłasność Spółdzielni,

2) nieruchomości wspólne objęte zarządem na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

3) nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków oraz służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności administracyjnej.

§ 2

Określenia używane w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) części wspólne nieruchomości - grunt oraz wszystkie części budynku wraz z urządzeniami, które nie służą wyłącznie do użytku pojedynczego właściciela lokalu,

2) mienie ogólne Spółdzielni - nieruchomości, budowle, mała architektura, będące własnością Spółdzielni, służące prawidłowemu funkcjonowaniu wszystkich nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez Spółdzielnię,

3) mienie wspólne - nieruchomości, budowle, mała architektura, będące współwłasnością lub własnością Spółdzielni, służące prawidłowemu funkcjonowaniu określonych nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez Spółdzielnię,

4) powierzchnia użytkowa lokalu - powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie lub sposób użytkowania (bez powierzchni przynależnych do lokalu),

5) okres rozliczeniowy - rok kalendarzowy,

6) osoba zamieszkała - osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy oraz zamieszkująca w lokalu.

7) użytkownik lokalu - właściciel, współwłaściciel lokalu stanowiącego odrębną własność, członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, najemca i osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego.

§ 3.

1. Liczbę osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych ustala się na podstawie oświadczeń złożonych przez użytkowników lokali, użytkownicy są zobowiązani do zgłoszenia Spółdzielni wszelkich zmian o ilości zamieszkałych osób w terminie bezzwłocznym.

2. Korekty opłat, których wysokość zależy od liczby osób zamieszkałych, są dokonywane począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

3. W przypadku nie informowania Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkałych, Spółdzielnia dokona właściwego naliczenia opłat na podstawie danych otrzymanych z biura meldunkowego lub obserwacji własnych.

4. Administracja Spółdzielni weryfikuje zapisy w księdze meldunkowej z zapisami Biura Ewidencji i Ruchu Ludności przynajmniej raz w roku.

5. W przypadku, gdy w lokalu na podstawie ewidencji Spółdzielni nie zamieszkuje żadna osoba, opłatę za lokal w części, w której jednostką rozliczeniową jest osoba, ustala się jak od jednej osoby.

§ 4.

1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości dzielą się na:

1) koszty eksploatacji i utrzymania lokali (opłaty niezależne od właściciela),

2) koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących części wspólne nieruchomości.

2. Jednostkami rozliczeniowymi poszczególnych kosztów są:

1) metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu,

2) wskazania urządzeń pomiarowych,

3) osoba zamieszkała w lokalu.

3. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Spółdzielni dzielą się na:

1) przychody z opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych,

2) przychody z opłat za użytkowanie lokali użytkowych i garaży na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokali lub prawa odrębnej własności,

3) przychody z działalności Spółdzielni w zakresie najmu nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

4) pożytki z części wspólnej nieruchomości,

5) inne przychody Spółdzielni.

4. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości a przychodami z opłat od użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów zwiększa odpowiednio koszty lub przychody eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym.

5. Spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie kosztów i przychodów eksploatacji i utrzymania lokali, eksploatacji i utrzymania części wspólnych danej nieruchomości.

II. KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI LOKALU ORAZ ZASADY USTALANIA ZALICZEK NA POKRYCIE TYCH KOSZTÓW

§ 5.

Do kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu zaliczane są koszty dotyczące zużycia w lokalu:

1) energii cieplnej zużytej na ogrzanie lokalu oraz do podgrzania zimnej wody,

2) zimnej wody liczonej łącznie z wodą zużytą jako ciepła woda i koszty odprowadzania ścieków,

3) wywozu odpadów komunalnych.

§ 6.

1. Koszty dostawy energii cieplnej na cele ogrzania lokali i podgrzania wody naliczone są na podstawie faktur dostawy energii cieplnej według cen zgodnych z zatwierdzonymi taryfami dostawcy energii w oparciu o wskazania liczników mierzących zużycie.

2. Na poczet kosztów ogrzewania lokalu i podgrzania wody stosowane są następujące zasady ustalania opłat miesięcznych, uchwalone przez Radę Nadzorczą na podstawie, których Zarząd Spółdzielni ustala ich wysokości:

1) w lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w mierniki energii cieplnej na cele ogrzania lokalu ustala się zaliczkę od 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,

2) w lokalach wyposażonych w mierniki zużycia energii cieplnej, ustala się opłatę za zamówioną moc od m2 powierzchni użytkowej lokalu i opłatę za zużytą energię cieplną wg. wskazań miernika.

3) opłata za m3 podgrzania zimnej wody według wskazań urządzeń pomiarowych (wodomierz), Użytkownicy mieszkań wnoszą zaliczki na poczet zużycia zimnej wody, ustalonej za rok ubiegły. Rozliczenie zaliczek następować będzie po odczycie wodomierzy po zakończonym kwartale.

4) opłata ryczałtowa za podgrzanie wody w lokalach nie wyposażonych w wodomierze stanowi iloczyn 4 m3 ciepłej wody i ceny określonej w ust. 2 pkt. 2, za każdą zamieszkałą osobę w lokalu.

3. Opłaty za energię cieplną zużytą na ogrzanie lokali mieszkalnych mają charakter zaliczkowy. Różnica między kosztami energii cieplnej a zaliczkami z tego tytułu podlega przeksięgowaniu na koniec okresu rozliczeniowego na rozrachunki za lokale i rozliczeniu z mieszkańcami w następnym roku w terminie do 30 czerwca.

4. Obciążanie kosztami energii cieplnej lokali użytkowych następuje poprzez refakturowanie faktycznie poniesionych kosztów.

5. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie w danym lokalu uważa się powierzchnię użytkową lokalu, w którym są zainstalowane grzejniki c. o. Powierzchnię pomieszczeń nieposiadających grzejników c. o., a wchodzących w skład lokalu (np. przedpokój, łazienka, itp.) i ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń traktuje się jako powierzchnię ogrzewaną centralnie. Nie wlicza się do powierzchni lokalu ogrzewanej centralnie: balkonów, logi, tarasów, klatek schodowych, piwnic, strychów, pralni, suszarni i wózkowni.

6. Szczegółowe zasady rozliczania energii cieplnej określa uchwała Rady Nadzorczej.

§ 7.

1a. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są ustalone odrębnie na każdą nieruchomość wg wskazań wodomierzy głównych zainstalowanych w budynkach danej nieruchomości.

1b. W przypadku zasilania budynku w ciepłą wodę użytkową z grupowego węzła cieplnego, koszt dostawy tej wody i odprowadzenia ścieków dla danego budynku oblicza się jako sumę wskazań urządzeń pomiarowych w lokalach. Do kosztu tego dolicza się koszt wody wynikający z różnicy wskazań wodomierza w węźle cieplnym i sumy urządzeń pomiarowych w lokalach zasilanych z węzła razy stosunek udziału powierzchni użytkowej budynku i powierzchni użytkowej zasilanej z węzła.

1c. Suma kosztów w punkcie 1a i 1b stanowi całkowity koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

2. Koszty dostawy wody do lokali i odprowadzania ścieków z lokali pokrywane są przez użytkowników według wskazań urządzeń pomiarowych i cen za 1m3 zimnej wody i 1 m3 odprowadzania ścieków ustalonych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stosowanych łącznie. Użytkownicy lokali wnoszą zaliczki na poczet zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków ustalone za rok poprzedni przy opłacie czynszu. Rozliczenie zaliczek następować będzie po każdym kwartale po odczycie wodomierzy.

3. W przypadku lokali mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze stosuje się ryczałtowe rozliczenie zużycia wody i odprowadzania ścieków w wysokości 7 m3 wody i ceny, o której mowa w ust. 2, za każdą zamieszkałą osobę w lokalu.

4. Zakłada się, że wszystkie lokale użytkowe są zaopatrzone w wodomierze.

5. Różnica między kosztami, a przychodami zużycia wody i ścieków stanowi wodę zużytą na cele gospodarcze danej nieruchomości (np. podlewanie trawników). Na koniec okresu rozliczeniowego obciąża koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości.

§ 8.

1. Użytkownicy lokali obowiązani są do udostępnienia Spółdzielni lokalu celem odczytu wodomierzy i ciepłomierzy, a jeżeli tego nie uczynią, to za okres nie udostępnienia lokalu może zostać obciążony według zryczałtowanych kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody oraz energii cieplnej w wysokości określonej w § 6 ust. 2 pkt.1 i 3 oraz w § 7 ust.3. Ponowne rozpoczęcie rozliczania zużycia energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody oraz ścieków wg wskazań wodomierzy i ciepłomierzy może nastąpić po zgłoszeniu przez użytkownika lokalu udostępnienia lokalu do odczytu. Zużycie wody według wodomierzy będzie wówczas rozliczone od dnia udostępnienia bez uwzględnienia wskazań wodomierza za okres obciążenia według ryczałtu.

2. Odczyty dokonywane będą w okresach kwartalnych lub półrocznych po uprzednim dwudniowym zawiadomieniu poprzez informację na tablicy ogłoszeń.

3. Zarząd Spółdzielni może uznać za wiarygodne i wystarczające podanie stanu mierników bezpośrednio przez użytkownika lokalu.

4. W przypadku awarii mierników Zarząd Spółdzielni rozliczy pobór wody lub zużycie ciepła według przeciętnego zużycia za okres 3 lub 6 poprzedzających miesięcy.

5. W razie stwierdzenia naruszenia plomb, zawinionego przez użytkownika lokalu, uszkodzenia lub fałszowania jego wskazań, Zarząd Spółdzielni rozliczy ryczałtem zużycie wody w lokalu w stosunku do ilości osób zamieszkałych lub powierzchni użytkowej za okres od ostatniego faktycznego odczytu mierników chyba, że Spółdzielnia wykaże wyższą szkodę.

6. Użytkownika lokalu zalegającego z opłatami za użytkowanie lokalu można pozbawić dostawy ciepłej wody do czasu uregulowania zaległości. Użytkownik ma obowiązek udostępnić Spółdzielni lokal celem dokonania stosownego odłączenia.

7. Opłaty za zużytą ciepłą i zimną wodę oraz energię cieplną winne być uiszczane przez użytkowników lokali w terminie i na konto wskazane w rachunku wystawionym przez Spółdzielnię.

§ 9.

1. Koszty wywozu odpadów komunalnych wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach oraz umów dodatkowych.

2. Do kosztów wywozu odpadów dolicza się koszty opłat za korzystanie z obcych altan śmietnikowych.

3. Koszty i opłaty za wywóz ewidencjonowane i rozliczane są odrębnie na każdą nieruchomość. Koszty opłat za korzystanie z obcych altan śmietnikowych rozliczane są w stosunku do ilości lokali korzystających z altany śmietnikowej na podstawie faktury.

§ 10.

Opłat ryczałtowych i innych rozliczanych od ilości osób zamieszkałych nie pobiera się w przypadku czasowego przebywania użytkowników poza miejscem stałego pobytu, jeżeli okres czasowej nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niż dwa miesiące pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w Administracji Spółdzielni.

III. KOSZTY EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI

§ 11.

1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej są ewidencjonowane odrębnie dla każdej nieruchomości.

2. Użytkownicy lokali ponoszą koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

3. Do kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości zalicza się wszystkie koszty poniesione na części wspólne danej nieruchomości, chociażby użytkownicy lokali bezpośrednio z tych części nie korzystali.

§ 12.

1. Na koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej składają się w szczególności niżej wymienione koszty:

1) energii elektrycznej zużywanej w częściach wspólnych (klatki schodowe, korytarze, piwnice, oświetlenia terenów, itp.),

2) ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej lub innych rodzajów ubezpieczeń,

3) utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków oraz zieleni (sprzątanie terenów),

4) drobnych napraw i przeglądów wynikających z przepisów prawa budowlanego,

5) odpisów na fundusz remontowy w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą,

6) utrzymania instalacji domofonowej i gazowej jeżeli nieruchomość jest w nie wyposażona,

7) konserwacji i zarządu (administrowania) nieruchomością wspólną wynikające z odrębnej ewidencji księgowej kosztów konserwacji i ogólnych Spółdzielni, zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą planem finansowo-gospodarczym Spółdzielni,

8) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz podatek od nieruchomości przypadający na lokale będące własnością Spółdzielni w zależności od ich charakteru przeznaczenia według stawek wynikających z innych przepisów,

9) odczytów wodomierzy,

10) wody gospodarczej,

11) prowizji bankowych,

12) sprzątania klatek schodowych w budynkach na wniosek większości użytkowników lokali w nieruchomości wspólnej,

13) podatek od nieruchomości i inne koszty mienia Spółdzielni przypisanego do konkretnej nieruchomości,

14) wszelkich innych kosztów, nie wymienionych powyżej a poniesionych przez Spółdzielnię, dotyczących części wspólnych nieruchomości.

2. Pojęciem mienia Spółdzielni określonego w ust 1 pkt. 13 rozumie się nieruchomości niezabudowane a przypisane do wyłącznego korzystania przez określoną nieruchomość, która ponosi wszelkie koszty utrzymania tego mienia. Stosownego przypisania dokonuje Zarząd Spółdzielni.

§ 13.

1. Do kosztów ogólnych Spółdzielni zalicza się wszystkie koszty ponoszone przez administracje w celu właściwej obsługi mieszkańców Spółdzielni oraz zarządzanymi na zlecenie Wspólnotami Mieszkaniowymi, a w szczególności:

1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

2) koszty ponoszone na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczenia pracownicze, szkoleń, podróży służbowych, itp.,

3) koszty materiałów i wyposażenia biura,

4) amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

5) ubezpieczeń majątkowych, utrzymania biura,

6) podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego mienie Spółdzielni a nie przypisane do użytkowania konkretnej nieruchomości,

7) koszty usług prawniczych, informatycznych,

8) opłat sądowych, notarialnych, pocztowych oraz wszelkie inne koszty, nie wymienione a ponoszone przez Spółdzielnię w celach, o których mowa w ust. 1.

2. Koszty ogólne Spółdzielni rozlicza się na eksploatację i utrzymanie nieruchomości, środki trwałe w budowie jako ich obsługa, zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi na zlecenie.

3. Zasady rozliczeń tych kosztów ustala Rada Nadzorcza w rocznym planie finansowo-gospodarczym.

§ 14.

Koszty zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi stanowią część kosztów ogólnych Spółdzielni, do wysokości uzyskanego przychodu z tytułu zarządzania tymi Wspólnotami.

§ 15.

1. Do kosztów konserwacji zalicza się wszelkie koszty ponoszone przez Spółdzielnię w celu utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i ich części będących w zasobach Spółdzielni oraz zarządzanymi Wspólnotami Mieszkaniowymi na zlecenie a w szczególności:

1) koszty wynagrodzeń wraz z narzutami, świadczeń pracowniczych konserwatorów zatrudnionych w Spółdzielni,

2) szkoleń, kosztów podróży służbowych,

3) usług konserwacji z zewnątrz,

4) materiały,

5) amortyzacja urządzeń oraz wszelkie inne koszty nie wymienione a ponoszone w celach, o których mowa w ust. 1.

2. Koszty konserwacji są odnoszone w ciężar kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości po zmniejszeniu o koszty poniesione na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię na zlecenie.

§ 16.

Koszty konserwacji Wspólnot Mieszkaniowych stanowią część kosztów konserwacji Spółdzielni do wysokości uzyskanego przychodu z tytułu wykonywania prac konserwatorskich na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych.

IV. POŻYTKI I PRZYCHODY SPÓŁDZIELNI

§ 17.

1. Przychody z najmu lub za korzystanie z mienia stanowiącego część wspólną nieruchomości stanowią pożytki z nieruchomości i są ewidencjonowane na nieruchomości, której dotyczą.

2. Pożytki z nieruchomości pomniejszone o koszty własne tych przychodów służą pokrywaniu kosztów związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczające te koszty przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

3. Pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej Spółdzielni (np. najem lokali użytkowych, których właścicielem jest Spółdzielnia), pomniejszone o koszty własne tych przychodów przeznacza się członkom Spółdzielni na obniżenie opłat eksploatacyjnych ustalanych na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania ich nieruchomości w przeliczeniu na m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i garażu.

V. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE

§ 18.

1. Podstawą do ustalania przez Zarząd Spółdzielni opłat na pokrycie poszczególnych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest roczny plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni uchwalony przez Radę Nadzorczą.

2. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje korekty planu finansowo-gospodarczego w całości lub w części, jeżeli w ciągu roku kalendarzowego występują istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

3. Poszczególni użytkownicy lokali w zależności od posiadanego tytułu prawnego do lokalu, charakteru przeznaczenia lokalu, nieruchomości, w której znajduje się lokal oraz osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego mają zróżnicowane opłaty eksploatacyjne na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz utrzymania lokalu.

§ 19.

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni poprzez wnoszenie następujących miesięcznych opłat:

1) zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu określonych w dziale II niniejszego regulaminu,

2) opłaty eksploatacyjnej obejmującej koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, koszty utrzymania i eksploatacji mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania, pomniejszonej o pożytki Spółdzielni z § 17 niniejszego regulaminu.

2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni poprzez wnoszenie następujących miesięcznych opłat:

1) zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu określonych w dziale II niniejszego regulaminu,

2) opłaty eksploatacyjnej z tytułu spółdzielczego prawa do lokalu obejmującej koszty utrzymania lokali stanowiących własność Spółdzielni (podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu) a także obejmującej koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, koszty utrzymania i eksploatacji mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania, koszty utrzymania i eksploatacji mienia ogólnego.

3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie następujących miesięcznych opłat:

1) zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu określonych w dziale II niniejszego regulaminu,

2) opłaty eksploatacyjnej obejmującej koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, koszty utrzymania i eksploatacji mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania, koszty utrzymania i eksploatacji mienia ogólnego, pomniejszonej o pożytki Spółdzielni zgodnie z § 17 niniejszego regulaminu.

4. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów eksploatacji i utrzymania ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz uczestniczyć w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania poprzez wnoszenie następujących miesięcznych opłat:

1) zaliczki na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu określonych w dziale II niniejszego regulaminu,

2) opłaty eksploatacyjnej obejmującej koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, koszty utrzymania i eksploatacji mienia Spółdzielni przeznaczonego do wspólnego korzystania.

§ 20.

1. Spółdzielnia może ustalić opłaty za wyłączne korzystanie z części wspólnej nieruchomości z pominięciem innych użytkowników lokali w danej nieruchomości.

2. Zasady wyłącznego korzystania przez jednego użytkownika z części wspólnej oraz odpłatności z tego tytułu ustala Zarząd Spółdzielni.

3. Przychody z opłat, o których mowa wyżej stanowią pożytki nieruchomości wspólnej.

§ 21.

1. Najemcy lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu wnoszą opłaty zgodnie z zawartą ze Spółdzielnią umową. Są obowiązani do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu określonych w dziale II niniejszego regulaminu.

2. Użytkownicy lokali mieszkalnych zajmujący lokale bez tytułu prawnego opłacają odszkodowanie w okresach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca w wysokości nie mniejszej niż koszty eksploatacji i utrzymania lokali stanowiących własność Spółdzielni, koszty utrzymania i eksploatacji mienia wspólnego i ogólnego oraz koszty utrzymania lokalu na zasadach określonych w dziale II niniejszego regulaminu. Wysokość odszkodowania ustala Zarząd Spółdzielni w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni.

3. Najemcy lokali i osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego nie czerpią korzyści z pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni.

§ 22.

1. O zmianie wysokości opłat kosztów niezależnych od Spółdzielni Spółdzielnia jest obowiązana powiadomić: członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali, właścicieli lokali oraz posiadaczy spółdzielczych praw do lokali niebędących członkami - w terminie co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. O zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych spółdzielnia obowiązana jest zawiadomić co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Wysokości opłat wymagają uzasadnienia na piśmie.

2. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele niebędący członkami mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

3. Spółdzielnia ma obowiązek na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

§ 23.

1. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia do dyspozycji lokalu a ustaje z dniem, w którym nastąpiło faktyczne opróżnienie lokalu.

2. Rezygnacja lub utrata członkostwa w Spółdzielni oraz przeniesienia lokalu w wyodrębnioną własność, powoduje zmianę wysokości opłaty eksploatacyjnej za dany lokal od pierwszego dnia następnego miesiąca.

3. Opłaty eksploatacyjne użytkownicy lokali są obowiązani wnosić w terminie do 15 każdego miesiąca.

4. Nie można potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali, nie można także dokonywać samowolnego obniżania wysokości tych opłat.

5. Od nieopłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki w wysokości ustawowej. Na wniosek użytkownika lokalu Zarząd Spółdzielni ma prawo odstąpienia od odsetek w całości lub w części.

§ 24.

1. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z mocą obowiązującą z dniem 01 lipca 2010 r.

3. Traci moc, uchwalony Uchwałą Nr 4/2002 z dnia 2 maja 2002 r. Rady Nadzorczej ZSM w Suwałkach, "Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach" z późniejszymi zmianami.

 

Sekretarz
RN ZSM w Suwałkach
Przewodniczący
RN ZSM w Suwałkach

 

 

Spis aktów prawnych