WALNE ZGROMADZENIE 2011


Suwałki, 2011-05-05 r.

 

ZAWIADOMIENIE
Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 

Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zgodnie z § 77 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 03 czerwca 2011 roku (piątek) o godz. 16.30 w budynku Związku Łowieckiego przy ul. 1 Maja 25 w Suwałkach odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedłożenie protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia (protokół do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo-finansowej za 2010 rok (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

8. Omówienie zmian w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

9. Wybór członków Rady Nadzorczej.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwał w sprawie (projekty uchwał w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/):

a) przyjęcia protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2010 r.,

c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r.,

d) rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2010 r.,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,

f) zmian w Statucie Spółdzielni,

g) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,

h) wyboru Członków Rady Nadzorczej.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Spółdzielni

Początek strony


  

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 11 czerwca 2010 roku.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedłożenie protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia (protokół do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo-finansowej za 2009 rok (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie (projekty uchwał w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/):

a) przyjęcia protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2009 r.,

c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r.,

d) rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2009 r.,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,

f) zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu Dariusz Lebioda powitał przybyłych gości, członków Spółdzielni i osoby zainteresowane. Zaproponował, aby zmienić porządek obrad i w pierwszej kolejności udzielić głosu Prezydentowi Suwałk Józefowi Gajewskiemu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Włodzimierzowi Marczewskiemu. Zebrani zaakceptowali propozycję i głos zabrał Prezydent Miasta, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej.

Po wypowiedzi i udzieleniu odpowiedzi na pytania, Prezes Zarządu Dariusz Lebioda podziękował gościom za przybycie i udział w Zebraniu.

Zebranie opuścił Stanisław Raczkowski zam. przy ul. 1 Maja 17 m. 44 w Suwałkach

W zebraniu uczestniczy 10 członków.

Rozpoczęto obrady Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ad. 1 Obrady otworzył Józef Buraczewski witając przybyłych Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach i realizując porządek obrad poprosił obecnych o zgłoszenie kandydatów do Prezydium Zebrania.

Ad. 2 W wyniku wyborów w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia weszli:

- Przewodniczący - Piotr Wasiljew - 10 głosów "za", 0 głosów "przeciw",

- Zastępca Przewodniczącego - Józef Buraczewski - 10 głosów "za",0 głosów "przeciw",

- Sekretarz - Elżbieta Kondracka - 10 głosów "za", 0 głosów "przeciw".

Zebranie opuściła Ewa Lewoc zam. przy ul. Skłodowskiej 12 m. 2 w Suwałkach.

Obecnie w zebraniu uczestniczy 9 członków.

Ad. 3 Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Zebrania, który podziękował za wybór i przedstawił porządek obrad. Stwierdził, że w ustawowym terminie nie wpłynęły wnioski o zmianę porządku obrad i projektów uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie - 9 głosów "za", 0 głosów "przeciw".

Ad. 4 Przewodniczący Zebrania stwierdził, że do przedstawionego protokółu z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło się w dniu 05.06.2009 r. nie wniesiono uwag w ustawowym terminie.

Ad. 5 Przewodniczący Zebrania zarządził wybory do Komisji Skrutacyjnej. W wyniku wyborów wybrano następujące osoby:

Białowąs Jarosław - przewodniczący - 9 głosów "za", 0 głosów "przeciw",

Bąk Edward - sekretarz - 9 głosów "za", 0 głosów "przeciw",

Sieńkowska Elżbieta - członek - 9 głosów "za", 0 głosów "przeciw".

Komisja Skrutacyjna udała się na wyznaczone miejsce i rozpoczęła pracę.

Ad. 6 Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w ustawowym terminie nie wniesiono uwag do sprawozdania z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2009 rok.

Ad. 7 Przewodniczący Zebrania stwierdził, że w ustawowym terminie nie wniesiono uwag do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2009 rok. Poinformował również zebranych, że Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku kontrolował działalność Spółdzielni w latach 2006-2008. Protokół z kontroli zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni. Wyniki lustracji dają podstawę do pozytywnej oceny prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w badanym okresie. Tym niemniej mając na uwadze dalsze usprawnienie pracy Spółdzielni, Związek przedłożył następujące wnioski polustracyjne:

1. Przez urealnienie opłat za dostarczoną przez Spółdzielnię wodę użytkownikom poszczególnych lokali doprowadzić do zrównoważenia kosztów jej dostawy z uzyskanymi przychodami.

2. Przy nowelizacji Statutu Spółdzielni uwzględnić uwagi zawarte na stronie 3 i 4 protokołu lustracji.

3. Zastosować wszystkie dozwolone prawem działania w celu zmniejszenia zadłużenia z tytułu użytkowania mieszkań.

Ad. 8 Dyskusja.

Głos zabrały następujące osoby:

- Witold Kaszkiel - zam. przy ul. 1 Maja 17 m. 16 w Suwałkach poruszył sprawę brudnych klatek schodowych i zapytał, co będzie budowane przy bloku. Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu wyjaśniając, ze budowane będą wiatrołapy przy wejściach do klatek schodowych, jeśli chodzi o sprzątanie klatek schodowych będzie interweniował w firmie sprzątającej w tej sprawie.

- Elżbieta Sieńkowska - zam. przy ul. 1 Maja 17A m. 20 w Suwałkach poruszyła sprawę kapiącej w piwnicy rury kanalizacyjnej i braku światła na I piętrze w jej klatce. Odpowiedzi udzielił również Prezes Zarządu informując, że awaria w piwnicy zostanie usunięta i światło na klatce zrobione.

- Anna Milewska zam. przy ul. 1 Maja 17 m. 42 zapytała, jakie żarówki będą w wiatrołapach. Prezes Zarządu odpowiedział, że z czujnikiem ruchu.

Komisja Skrutacyjna sprawdziła listy obecności i zliczyła podpisy. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Białowąs odczytał protokół nr 1 o ukonstytuowaniu się i prawomocności obrad.

Ad. 9 Przewodniczący Zebrania poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwał. Treść uchwały odczytywał Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, a Przewodniczący Zebrania poddawał uchwałę pod głosowanie nad jej przyjęciem.

W czasie obrad przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2010 
Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu z Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2009 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 9 głosów

przeciw uchwale - 0 głosów


Uchwała Nr 2/2010
Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2009 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonymi:

1) sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2009 r.,

2) bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1.525.345,18 zł,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu wraz z bilansem za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 9 głosów

przeciw uchwale - 0 głosów


Uchwała Nr 3/2010
Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 9 głosów

przeciw uchwale - 0 głosów


Uchwała Nr 4/2010
Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2009 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 4 i § 110 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz art. 38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem Zarządu za 2009 r. postanawia rozliczyć wynik finansowy Spółdzielni za 2009 r. w następujący sposób:

Nadwyżkę bilansową za 2009 r. w kwocie 57.902,35 zł ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwa złote i 35/100) przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 9 głosów

przeciw uchwale -0 głosów


Uchwała Nr 5/2010
Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach udziela absolutorium członkom Zarządu:

1. Prezesowi Zarządu - Dariuszowi Lebiodzie

za - 8 głosów

przeciw - 0 głosów

2. Członkowi Zarządu - Mariannie Gref

za - 9 głosów

przeciw - 0 głosów

§ 2

Realizację uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 6/2010
Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie uzyskania kredytu termomodernizacyjnego na ocieplenie budynków spółdzielczych położonych przy E. Plater 35 i E. Plater 39 w Suwałkach.

§ 1

Na podstawie § 76 pkt 1 ppkt 7 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia kredytu na termomodernizację budynków przy ul. E. Plater 35 i ul. E. Plater 39 w kwocie nie przekraczającej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). Zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym ma na celu uzyskanie premii z funduszu termomodernizacyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą - 9 głosów

Przeciw uchwale - 0 głosów


 

Ad. 10 Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 11 Prezes Zarządu podziękował Członkom za przybycie, aktywny udział w obradach oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Przewodniczący Zebrania złożył podziękowania Członkom za przybycie, udział w obradach i zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach..

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Sekretarz Zebrania
Elżbieta Kondracka
Przewodniczący Zebrania
mgr Piotr Wasiljew

 Początek strony


 

SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2010 roku.

 

Podstawowym celem utworzonej Spółdzielni było powołanie jednostki gospodarczej do eksploatacji zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji zakładów pracy.

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach została utworzona z inicjatywy Zarządu Miasta Suwałki podczas zebrania założycielskiego w dniu 16 wrzenia 1991 roku. W zebraniu tym uczestniczyło 12 pełnomocników zakładów pracy oraz 17 członków założycieli.

Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w dniu 1 października 1991 roku.

Pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej został Marian Omilianowicz, a prezesem zarządu Włodzimierz Marczewski.

Pierwsze budynki przejęte do administrowania przekazane zostały przez Suwalską Fabrykę Mebli już w styczniu 1992 r.

 

I. Stan organizacyjny Spółdzielni

1. Zasoby mieszkaniowe według stanu na 31 grudnia 2010 roku

- budynki spółdzielcze i stanowiące współwłasność Spółdzielni:

1) 1Maja 17, 17A i 17B - 160 mieszkań,

2) Reja 74 i 76 - 67 mieszkań,

3) E. Plater 35 i 39 - 50 mieszkań,

4) Skłodowskiej 10 i 12 - 48 mieszkań,

5) Antoniewicza 3 - 45 mieszkań,

6) Pułaskiego 24F - 41 mieszkań,

7) Kowieńska 11 - 24 mieszkania

r a z e m - 435 mieszkań

- budynki zarządzane

1) E. Plater 5, 7, 9A, 9B, 11A,11B, 15, 15A, 15B, 17 i 19 - 329 mieszkań

2) Waryńskiego 20 - 43 mieszkania

3) 1 Maja 25 - 24 mieszkania

4) Noniewicza 52 - 15 mieszkań

r a z e m - 411 mieszkań

-Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez ZSM

1) Kościuszki 112 C - 23 mieszkań

2) Franciszkańska 8A - 19 mieszkań

3) Modrzewiowa 3 - 16 mieszkań

r a z e m - 58 mieszkania

Łącznie na koniec 2010 roku Spółdzielnia posiadała w eksploatacji 29 budynków, w których znajdowały się 904 mieszkania.

W strukturze wiekowej zasobów będących w eksploatacji, mieszkania znajdujące się w budynkach powyżej 25 lat stanowią 57,2 % zasobów. Pozostałe 42,8 % stanowią mieszkania w budynkach wymagających średnich nakładów remontowych.

2. Łączna powierzchnia eksploatowanych zasobów mieszkaniowych wynosi 48.669,16 m2. W 904 mieszkaniach mieszkało 2.088 osób. Pod względem powierzchni budynki spółdzielcze stanowią 46,15%, a zarządzane 53,85%. Jednocześnie Spółdzielnia administruje lokale użytkowe, będące odrębną własnością, usytuowane w budynkach przy ul. 1 Maja 25, Kowieńska 11, E. Plater 5, 7, 15,17, 19 i Kościuszki 112C, Modrzewiowa 3 o powierzchni 2.831,40 m2.

3. Struktura własnościowa eksploatowanych zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco:

a) mieszkania spółdzielcze - 171, w tym:

- mieszkania spółdzielcze lokatorskie - 27,

- mieszkania spółdzielcze własnościowe - 129,

b) mieszkania spółdzielcze w najmie - 2,

c) mieszkania stanowiące odrębną własność - 712,

d) mieszkania stanowiące własność komunalną - 3.

Realizując zapisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanowienia Statutu Spółdzielni w 2010 roku przeniesiono prawo własności 1 mieszkań ze spółdzielczego lokatorskiego na odrębną własność. Dokonano 2 przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych na odrębną własność.

W Spółdzielni zatrudnionych było łącznie sześć osób, w tym trzy osoby w księgowości.

Utrzymanie porządku wokół budynków oraz ich konserwacje wykonywały wyspecjalizowane firmy. Pracę ich nadzorował i koordynował administrator zasobów mieszkaniowych.

 

II. Sprawy członkowskie i samorządowe.

Zgodnie z rejestrem członków na dzień 31.12.2010 r. w zasobach Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zamieszkiwało 253 członków.

III. Eksploatacja zasobów mieszkaniowych.

 Zmiany opłat eksploatacyjnych w 2010 roku.

Zmiany opłat eksploatacyjnych dokonane zostały zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2009 z dniem 1 kwietnia 2010 r.

Od dnia 1 lipca 2010 r. zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2010 wprowadzono zmianę sposobu rozliczania zużycia wody na przedpłaty miesięczne.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

 

Bilans został sporządzony na dzień 31.12.2010 rok i obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.458.352,13 zł.

Wyniki działalności Spółdzielni za 2010 rok przedstawiają się następująco:

Szczegółowy zakres poniesionych kosztów i dochodów w rozbiciu na poszczególne nieruchomości, ze względu na obszerność dokumentacji, dostępny jest w siedzibie ZSM (zestawiony w formie tabel).

Wynik finansowy w zakresie działalności eksploatacyjnej spółdzielczych zasobów mieszkaniowych zamyka się nadwyżką dochodów nad kosztami kwotą 5238,69 zł, która stanowi 0,15% poniesionych kosztów.

Ogółem nadwyżka kosztów nad dochodami za zużyte media wynika w głównej mierze z nadwyżki kosztów zużycia zimnej wody w rachunku ciągnionym oraz kosztów centralnego ogrzewania.

Jednym z podstawowych czynników mających znaczący wpływ na wynik finansowy jest koszt dostawy energii cieplnej. Wynik finansowy tej działalności w 2010 r., w rachunku ciągnionym, zamyka się nadwyżką dochodów nad kosztami za centralne ogrzewanie w kwocie 39 499,98 zł i nadwyżką kosztów nad dochodami za podgrzanie wody w kwocie 88 629,80 zł.

Wynik ten przedstawia się następująco:

1. Koszty dostawy energii cieplnej - 1 905 207,17 zł 

w tym:

- centralne ogrzewanie - 1 513 329,74 zł

- podgrzanie wody - 391 883,43 zł

2. Dochody dostawy energii cieplnej - 1 856 014,91 zł 

w tym:

- centralne ogrzewanie - 1 552 823,72 zł

- podgrzanie wody - 303 190,90 zł

Wynikająca z analizy nadwyżka kosztów nad dochodami w budynkach spółdzielczych w kwocie 49 192,50 zł zostanie przeniesiona do rozliczenia w 2011 r. przy wzroście stawek od 1 kwietnia 2011 r.

Spółdzielnia od 2008 roku, zgodnie z ustawą o Podatku dochodowym Art. 17 oraz ustawę O spółdzielniach mieszkaniowych, jest zobowiązana do naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych, który za okres sprawozdawczy w wyniósł 5203 zł.

Wynik finansowy zgodnie z zasadą równoważenia kosztów i dochodów został przeniesiony i podlega rozliczeniu w 2011 r..

Zarząd Spółdzielni wnioskuje rozliczenie kosztów i dochodów zgodnie z Art. 6 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2011 roku.

Osiągnięty wynik świadczy o utrzymaniu płynności finansowej za 2010 rok. Zobowiązania Spółdzielni wobec dostawców oraz wykonawców prac remontowo-konserwacyjnych regulowane były na bieżąco i terminowo. Spółdzielnia nie poniosła kosztów z tytułu odsetek nieterminowej zapłaty zobowiązań.

 

V. INFORMACJA O ZADŁUŻENIACH W OPŁATACH CZYNSZOWYCH

 

Na podstawie zestawienia stanów kont na 31 grudzień 2010 r., przy uwzględnieniu tylko zadłużeń przekraczających jednomiesięczne opłaty, ogólne zadłużenie w opłatach czynszowych wyniosło 149.789,43 zł, co stanowi około 53,2% jednomiesięcznego wymiaru opłat.

Zadłużenie według okresów miesięcznych oraz liczby dłużników przedstawia się następująco:

Liczba dłużników w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 zmalała ze 149 mieszkań do 140 mieszkań.

Kwota zadłużenia zmniejszyła się ze 163.783,04 zł do 149.789,43 zł. Jest to skutek prowadzonych intensywnie działań windykacyjnych.

Dokonując windykacji należności czynszowych, w roku 2010 wysłano do dłużników zalegających z opłatami na kwotę przekraczającą trzymiesięczny wymiar czynszu 236 wezwań ostatecznych do zapłaty.

Z dłużnikami podpisano 16 ugód.

Do sądu skierowano 39 pozwów o zapłatę należności.

Do komornika skierowano 19 wniosków o egzekucję należności.

 

VI. FUNDUSZ REMONTOWY.

 

(Szczegółowe rozliczenie funduszu remontowego zostało przedstawione członkom Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 28.04.2011 r.)

Miniony rok cechowała duża intensywność prac remontowych.

Wykonywane remonty nie tylko miały na celu zachowanie infrastruktury w stanie niepogorszonym, ale również modernizację budynków zmniejszającą ich energochłonność z jednoczesną poprawą estetyki.

Zestawienie prac remontowych oraz ich koszt przedstawia tabela:

VII. Działalność Zarządu.

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w składzie:

-Dariusz Lebioda - Prezes Zarządu

-Marianna Gref - Członek Zarządu, Gł. Księgowy

Zarząd Spółdzielni wypełniając postanowienia Regulaminu Zarządu i Statutu Spółdzielni odbył w 2010 roku 21 protokołowanych posiedzeń.

Problematyka posiedzeń dotyczyła w głównej mierze spraw organizacyjnych, analizy poszczególnych kosztów oraz ustalania dochodów Spółdzielni celem ich zrównoważenia.

Do podstawowych rozpatrywanych zagadnień i analiz należały:

- przygotowanie założeń do planu finansowo-gospodarczego, w tym planuremontów,

- analiza stanu zatrudnienia służb eksploatacyjnych,

- analizy kosztów zużycia energii cieplnej w rozbiciu na poszczególne budynki,

- analiza kosztów zużycia zimnej wody,

- analiza wyników finansowych Spółdzielni uzyskiwanych w określonym czasie oraz dotyczących określonych kosztów w układzie rodzajowym,

- windykacja zadłużeń czynszowych oraz ocena stanu zaległości w określonych grupach czasowych i kwotowych,

- ocena wykonania prac remontowych, poniesionych kosztów i jakości robót,

- przygotowanie materiałów pod obrady Rady Nadzorczej oraz innych organów statutowych Spółdzielni,

Z tytułu opłat na pokrycie kosztów zarządu od pozyskanych wspólnot mieszkaniowych osiągnięto dodatkowe przychody w wysokości 27.590,35 zł. Uzyskane środki w całości zmniejszyły koszty działalności eksploatacyjnej zasobów Spółdzielni.

Doroczne zebrania ogółu właścicieli zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych pozytywie oceniły działalność Zarządu Spółdzielni za rok ubiegły.

Rozpatrywane przez Zarząd Spółdzielni problemy i zagadnienia były szczegółowo analizowane celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółdzielni oraz utrzymania w odpowiedniej sprawności posiadanych i eksploatowanych zasobów mieszkaniowych. Zarząd podejmował wszystkie możliwe działania, zapewniające bieżące utrzymanie posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz prawidłowe rozliczanie kosztów w oparciu o wnoszone opłaty czynszowe.

Ważnym zagadnieniem było zapewnienie prawidłowej obsługi użytkowanych mieszkań przez służby eksploatacyjne Spółdzielni.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z działalności gospodarczo-finansowej za 2010 r. Zarząd Spółdzielni wnosi o jego zatwierdzenie.

Suwałki, 2011-04-28 

Zarząd Spółdzielni

Początek strony

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2010 rok.

(Wybierz dokument i stronę do przeglądnięcia w nowym oknie )

 

Bilans  

Rachunek zysków i strat

Rozliczenie energii cieplnej

 

OPINIA
niezależnego biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2010 r.

 

 

Początek strony


 

 

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2010 rok.

 

W roku 2010 w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

- Piotr Wasiljew - przewodniczący,

- Jan Leoniak - z-ca przewodniczącego,

- Elżbieta Kondracka - sekretarz,

- Jarosław Białowąs - członek,

- Józef Buraczewski - członek,

- Edward Bąk - członek.

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wchodzili:

- Edward Bąk

- Jarosław Białowąs.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza sprawowała funkcję społecznej kontroli całokształtu działalności Spółdzielni.

W roku sprawozdawczym Rada odbyła sześć protokołowanych posiedzeń wyczerpując tym samym przyjęty plan pracy, oraz zachowując wymogi regulaminu i statutu Spółdzielni.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza rozpatrywała i podejmowała decyzje w sprawach zastrzeżonych w statucie do jej kompetencji, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni.

Podstawową zasadą pracy Rady była wnikliwa i szczegółowa analiza materiałów dotyczących działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni.

Realizując swoje ustawowe i statutowe kompetencje, w okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza omawiała i analizowała następujące dziedziny pracy Spółdzielni:

1) dokonała oceny działalności merytorycznej i finansowej Spółdzielni za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym, oraz podjęła decyzję o sposobie pokrycia strat i przeznaczenia nadwyżki dochodów,

2) omówiła rozliczenie szczegółowe kosztów zużycia energii cieplnej za 2010 r. w rozbiciu na poszczególne węzły cieplne i budynki,

3) rozpatrzyła sprawę windykacji czynszowych i zobowiązała Zarząd do skuteczniejszych działań windykacyjnych,

4) rozpatrywała wnioski w sprawie wykluczeń i ponownego przyjęcia w poczet członków,

5) rozpatrzyła i zatwierdziła materiały na Zebranie Przedstawicieli, w tym sprawozdanie z działalności i projekty przygotowanych uchwał,

6) zatwierdziła strukturę organizacyjną Spółdzielni na 2011 r.,

7) przeanalizowała i zatwierdziła plan finansowo-gospodarczy, w tym plan zatrudnienia, kosztów i dochodów Spółdzielni oraz plan prac remontowych w 2011 r.,

8) po analizie podjęła uchwałę w sprawie zmian opłat eksploatacyjnych i wielkości opłaty na fundusz remontowy w 2011 r.,

9) ustaliła plan pracy Rady Nadzorczej na 2011 r.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 11 uchwał wymaganych statutem w istotnych dla działalności Spółdzielni sprawach.

Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę sprawozdania finansowego Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok,

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1.458.352,13 zł,

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, który zamyka się wynikiem 25 834,86 zysku netto,

4) dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierająca stany kapitałów, funduszy i stan środków trwałych.

Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Rada Nadzorcza oceniając działalność Zarządu Spółdzielni w roku 2010 stwierdza, że jego praca nie budzi zastrzeżeń, realizacja zadań statutowych przebiega prawidłowo.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnioskuje o:

1. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Dariuszowi Lebiodzie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.

2. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni, Gł. Księgowemu- Mariannie Gref za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.

 

Rada Nadzorcza

Suwałki, 2011-04-28

Początek strony


 

PROJEKTY UCHWAŁ
które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 


Uchwała Nr 1/2010

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia protokółu z Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2010 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 2/2011

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2010 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonymi:

1) sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2010 r.,

2) bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1.458.352,13 zł, zatwierdza sprawozdanie Zarządu wraz z bilansem za 2010 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 3/2011

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 4/2011

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2010 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 4 i § 110 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem Zarządu za 2010 r. postanawia rozliczyć wynik finansowy Spółdzielni za 2010 r. w następujący sposób:

Nadwyżkę bilansową za 2010 r. w kwocie 25.834,86 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć z podziałem na:

- fundusz zasobowy kwotę 15.834,86 zł,

- pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości kwotę 10.000,00 zł.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 5/2011

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej udziela absolutorium członkom Zarządu:

1. Prezesowi Zarządu - Dariuszowi Lebiodzie

za - …......głosów

przeciw - ….........głosów

2. Członkowi Zarządu - Mariannie Gref

za - ….... głosów

przeciw - …......głosów

§ 2

Realizację uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 6/2011

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 1

 Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, realizując zalecenia polustracyjne Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku, uchwala następujące zmiany w Statucie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach:

1. W § 12 uchyla się w ust. 4 treść:

"Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu",

i zastępuje treścią:

"Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu".

2. uchyla się w § 111 treść:

" Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym zakresie, wysokość zadłużenia z tytułu wnoszenia opłat, o których mowa w § 69, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa."

i zastępuje treścią:

"Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa".

3. W § 18 skreśla się ust. 4 treść:

"Wykluczenie i wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej chyba,

że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Zebrania Przedstawicieli,

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Zebrania Przedstawicieli odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady,

3) bezskutecznego upływu terminu o zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,

4) Wykluczenie i wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady,

3) bezskutecznego upływu terminu o zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia."

i zastępuje treścią :

"Wykluczenie i wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia,

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej,

3) bezskutecznego upływu terminu o zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia".

4. W § 24 w ust. 2 skreśla się w pkt. 4 treść:

"warunki i terminy wypowiedzenia umowy przez członka lub Spółdzielnię z zastosowaniem odpowiednio art. 175 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych"

i zastępuje treścią:

"warunki i terminy wypowiedzenia umowy przez członka lub Spółdzielnię"

5. W § 46 skreśla się w ust. 2 treść:

"W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepisy § 45 stosuje się odpowiednio".

i zastępuje treścią:

" Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklaracje członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni."

6. W § 75 skreśla się ust. 2 o treści:

"Gdy liczba członków przekroczy 500, Walne Zgromadzenie może być podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia."

7. W § 77 skreśla się w ust. 8 treść:

"Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło łącznie, co najmniej 10% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania."

i zastępuje się treścią:

"Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania."

8. W § 88 skreśla się treść:

"Rada Nadzorcza składa się z 5- 7 członków, wybranych przez Zebranie Przedstawicieli".

i zastępuje treścią:

"Rada Nadzorcza składa się z 5- 7 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie".

9. W § 91 ust. 1 skreśla się w pkt 9 treść:

" uchwalanie wszelkich regulaminów dotyczących działalności spółdzielni z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia, w tym:"

i zastępuje treścią:

"uchwalanie wszelkich regulaminów dotyczących działalności spółdzielni z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Zarządu w tym:"

10. W § 93 w ust. 3 skreśla się treść:

"Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania, zwołuje w ciągu 14 dni od daty odbycia zebrania przewodniczący Zebrania Przedstawicieli.

i zastępuje treścią:

"Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania, zwołuje w ciągu 7 dni od daty odbycia zebrania przewodniczący Walnego Zgromadzenia".

11. W § 97 skreśla się treść:

" Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli".

i zastępuje treścią:

"Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie".

12. W § 101 skreśla się w ust 2 w pkt f treść:

"ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni i wprowadzanie regulaminów pracy".

i zastępuje treścią:

"ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni i wprowadzanie regulaminów pracy i wynagradzania pracowników".

§ 2

Jednolity tekst Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 

Uchwała nr 7/2011

 Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni realizując zalecenia polustracyjne Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach:

1. W § 6 ust. 1 skreśla się pkt 9 o treści:

" uchwalanie wszelkich regulaminów dotyczących działalności spółdzielni z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia, w tym:"

i zastępuje treścią:

"uchwalanie wszelkich regulaminów dotyczących działalności spółdzielni z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Zarządu w tym:"

§ 2

Jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Suwałkach stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą .............. głosów

Przeciw uchwale .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 

Uchwała Nr 8/2011 

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

§ 1

Na podstawie § 88 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym ustaliło, że w skład Rady Nadzorczej zostanie wybranych  .....  Członków.

§ 2

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni oraz protokółu nr 3 Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrało w głosowaniu tajnym  .....  członków Rady Nadzorczej:

1. ..........................................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................................

6. ..........................................................................................................................................................................

7. ..........................................................................................................................................................................

§ 3

Protokół nr 3 Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia zostanie załączony do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą ………… głosów

Przeciw uchwale …… głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 

Początek strony