WALNE ZGROMADZENIE 2010


Suwałki, 2010-04-21 r.

 

ZAWIADOMIENIE
Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zgodnie z § 77 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2010 roku (piątek) o godz. 16.30 w budynku Związku Łowieckiego przy ul. 1 Maja 25 w Suwałkach odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedłożenie protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia (protokół do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo-finansowej za 2009 rok (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie (projekty uchwał w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/):

a) przyjęcia protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2009 r.,

c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r.,

d) rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2009 r.,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,

f) zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Spółdzielni

Początek strony


 

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r., Prawa Spółdzielczego, postanowień statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni,

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych, występowania z nich, w tym także nabycia, zbycia udziałów (akcji) tych organizacji,

7) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,

10) uchwalanie zmian statutu,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

12) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

13) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

14) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

15) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym i zasad gospodarki finansowej tych osiedli,

16) upoważnienia Rady Nadzorczej i Zarządu do dokonywania określonych czynności,

17) podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów Spółdzielni nie wymienionych w statucie.

§ 3

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą tylko członkowie Spółdzielni.

§ 4

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego oraz inne osoby zaproszone.

§ 5

Zgodnie z § 77 ust. 7 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach -Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- Przewodniczący,

- Asesor ,

- Sekretarz

§ 7

Walne Zgromadzenie wybiera następujące komisje:

1. Komisję skrutacyjną w składzie 3 osobowym, której zadaniem jest sprawdzenie kompletności list członków i ważności mandatów, przeprowadzenia głosowania i obliczenia ich wyników.

2. Inne komisje w składzie 3 osób w miarę potrzeby wynikającej z uchwalonego porządku obrad.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Z czynności komisji sporządza się protokół. Protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza komisja przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

5. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

§ 8

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie Przewodniczącego zgłoszenia te winny być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.

2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego przysługuje prawo głosu, poza kolejnością, w sprawach wymagających wyjaśnień.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony dla przemówienia czas.

5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:

- głosowania bez dyskusji,

- zamknięcie listy mówców,

- ograniczenia czasu przemówień,

- zarządzenia przerwy w obradach,

§ 9

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie nad uchwałami.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i sposobie określonym w statucie.

2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło łącznie, co najmniej 10% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

3. W głosowaniu oblicza się liczbę głosów oddanych za i przeciw. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie za wyjątkiem wyborów do Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Rady, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

6. Na żądanie 1/5 liczby przedstawicieli obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

7.Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej poprzez większość 2/3 głosów w głosowaniu jawnym.

§ 11

Zgłaszane wnioski w trakcie obrad zapisywane są przez Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W przypadku kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy Przewodniczący zarządza głosowanie, a do realizacji przyjmuje się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący podaje do wiadomości listę przyjętych wniosków.

§ 12

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają przedstawiciele spośród członków Spółdzielni w terminie wymienionym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2. Do zgłaszania kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie Przewodniczącego składają ustne oświadczenie, co do zgody na kandydowanie.

3. Kandydatem może być osoba będąca pełnomocnikiem przedstawiciela - członka osoby prawnej Spółdzielni ustanowionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu..

4. Komisja przygotowuje listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

§ 13

Kandydaci do Rady Nadzorczej Spółdzielni są umieszczani na liście w kolejności alfabetycznej.

§ 14

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym przy pomocy kart wyborczych, na których umieszcza się nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

2. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie osób, na które nie głosuje się . Następnie głos należy złożyć do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.

3. Głos jest ważny, jeżeli liczba nie skreślonych kandydatów do Rady jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych w jej skład.

4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a jej Przewodniczący ogłasza wyniki.

5. W skład Rady wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

§ 15

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi zasadami obradowania.

2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia .

2. Protokół powinien zawierać:

- datę,

- porządek obrad,

- krótki przebieg dyskusji,

- oświadczenie złożone do protokółu,

- treść podjętych uchwał,

- podstawowe dane liczbowe dotyczące bilansów i zatwierdzonych planów.

Przy uchwałach należy podawać liczbę głosów oddanych za uchwałą i przeciw. Lista obecności stanowi załącznik do protokółu.

§ 17

Każdy członek Spółdzielni ma prawo wglądu do protokółu z Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 5 czerwca 2009 r. uchwał nr 1/2009 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia

Początek strony


 

PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 05 czerwca 2009 roku.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie regulaminu obrad (projekt regulaminu do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

5. Przedłożenie protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli (protokół do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku..

8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo -finansowej za rok 2008 (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie (projekty uchwał w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/):

a) zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

b) przyjęcia protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,

c) przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2008 rok,

d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok,

e) rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2008 rok,

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,

g) wyboru przedstawicieli na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1 Obrady otworzył Jan Leoniak witając przybyłych Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Ad. 2 W wyniku wyborów Prezydium Walnego Zgromadzenia:

- Przewodniczącym został Piotr Wasiljew ,

- Zastępcą Przewodniczącego została Elżbieta Kondracka

- Sekretarzem został Jan Leoniak .

Ad. 3 Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Zebrania, który podziękował za wybór i przedstawił porządek obrad. Stwierdził, że w ustawowym terminie nie wpłynęły wnioski o zmianę porządku obrad i projekty uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie - 18 głosów "za", 0 głosów "przeciw".

Ad. 4 Przewodniczący poinformował, że do "Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach" w ustawowym terminie uwag nie wniesiono.

Ad. 5 Do przedstawionego protokółu z Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 10.06.2008 r. nie zgłoszono uwag w ustawowym terminie.

Ad. 6 Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:

- przewodniczący Białowąs Jarosław - 17 głosów "za",

- sekretarz Bąk Edward - jednogłośnie 17 głosów "za".

Komisja po sprawdzeniu list obecności i zliczeniu podpisów odczytała protokół nr 1 komisji skrutacyjnej o ukonstytuowaniu się i prawomocności obrad.

Ad. 7 Przewodniczący stwierdził, że do proponowanych kandydatur na przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku uwag nie wniesiono.

 

Na zebranie przybyła Helena Szutko zamieszkała przy ul. Kowieńskiej 11 m 15. Od tej chwili w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 19 członków.

 

Ad. 8 W ustawowym terminie nie wniesiono uwag do sprawozdanie z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2008 rok

Ad. 9 Nie wpłynęły uwagi do sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2008 rok.

Ad.10 Dyskusja.

Głos zabrał Andrzej Kubach zam. przy ul. Reja 76 m. 13 w Suwałkach i poruszył sprawę braku informacji rozliczenia energii cieplnej i rozliczenia opłat na poszczególne budynki na stronie internetowej, i zbyt późnego zamieszczenia na stronie internetowej opinii biegłego rewidenta i bilansu oraz błędu w protokóle Zebrania Przedstawicieli z 2008 roku dotyczącego daty w pkt Ad 4 - winno być 2007 r. zamiast 2008 r.

Wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu Dariusz Lebioda. Poinformował, że :

- nadwyżka opłat za centrale ogrzewanie i należnym zwrocie zostali poinformowani mieszkańcy Spółdzielni w miesiącu kwietniu.

- materiały na walne zgromadzenie były wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni, a prezentacja ich na tworzonej stronie internetowej nie jest przewidziana statutem Spółdzielni.

Prezydium zebrania przyjęło poprawkę do protokółu Zebrania Przedstawicieli w 2008 r.

Ad.11 Przewodniczący Zebrania poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwał. Po odczytaniu treści uchwały przez Sekretarza Prezydium głosowano nad jej przyjęciem.

 

W czasie obrad przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2009
Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 19 głosów

przeciw uchwale - 0 głosów

 


 

Uchwała Nr 2/2009
 Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia protokółu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 10 czerwca 2008 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje protokół z Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 10 czerwca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 19 głosów

przeciw uchwale - 0 głosów

 


 

Uchwała Nr 3/2009
 Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2008 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonym:

1) sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2008 r.,

2) bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1 624 626,30 zł,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu wraz z bilansem za 2008 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 18 głosów

przeciw uchwale - 1 głos

 


 

Uchwała Nr 4/2009
 Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 18 głosów

przeciw uchwale - 1 głos

 


 

Uchwała Nr 5/2009
 Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2008 rok.

 

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 4 i § 110 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz art. 38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem Zarządu za 2008 r. postanawia rozliczyć wynik finansowy Spółdzielni za 2008 r. w następujący sposób:

Nadwyżkę bilansową za 2008r. w kwocie 20.778,58zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem zł.58/100) przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 19 głosów

przeciw uchwale - 0 głosów

Sekretarz Zebrania odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni. Po przeprowadzeniu przez Przewodniczącego głosowania jawnego Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o następującej treści

 


Uchwała Nr 6/2009
 Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

 

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej udziela absolutorium członkom Zarządu:

1. Prezesowi Zarządu - Dariuszowi Lebiodzie

za -19 głosów

przeciw - 0 głosów

2. Członkowi Zarządu - Mariannie Gref

za - 19 głosów

przeciw - 0 głosów

§ 2

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przyjętego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. nie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Leszkowi Dziurdzikowskiemu

za - 19 głosów

przeciw - 0 głosów

§ 3

Realizację uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr 7/2009
 Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru przedstawicieli na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybiera, na czas do odwołania, przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku w osobach:

1. Prezes Zarządu,

2. Główny Księgowy- członek zarządu

Osoby te mogą reprezentować Spółdzielnię w obradach Zjazdu jednoosobowo.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą - 19 głosów

przeciw uchwale - 0 głosów

 


 

Ad. 12 W ramach wolnych wniosków głos zabrały następujące osoby:

Warakomski J. - 1 Maja 17B - poruszył sprawę dziur na placu i braku miejsc parkingowych przed blokiem. Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu informując, że ten teren nie należy do Spółdzielni. W planie Zagospodarowanie Przestrzennego przewidziana jest tam droga i jedyną inwestycją jaką można tam wykonać, przy udziale właściciela terenu jakim jest Urząd Miasta jest budowa drogi na której czasowo będzie można parkować samochody.

Sieńkowska E. -1 Maja 17 A - poruszyła sprawę braku miejsc parkingowych przed blokiem, braku światła w klatce na piętrze, braku trzepaka przed blokiem, obcięcia gałęzi drzew i krzewów, zanieczyszczania klatek przez psy i nieszczelnej rury kanalizacyjnej w piwnicy.

Oleszkiewicz L. - 1Maja 17 - poruszyła sprawę niesprawnego samozamykacza i oświetlenia w klatce (zbyt daleko włącznik światła), oraz stwierdziła, że trzepak jest w tym miejscu niepotrzebny.

Kaszkiel W. - 1Maja 17 - poruszył sprawę niedokładnego sprzątania klatek schodowych.

Akielewicz W. - Antoniewicza 3 - poruszył sprawę zamontowania w niewłaściwym miejscu szafy sterującej przez firmę dostarczającą sygnał internetu.

Ad. 13 Prezes Zarządu podziękował Członkom za przybycie, aktywny udział w obradach oraz za udzielenie absolutorium, oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu. Przewodniczący Zebrania złożył podziękowania Członkom za przybycie, udział w obradach i zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach..

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Sekretarz Zebrania
Jan Leoniak
Przewodniczący Zebrania
mgr Piotr Wasiljew

 Początek strony


 

SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2009 roku.

 

Podstawowym celem utworzonej Spółdzielni było powołanie jednostki gospodarczej do eksploatacji zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji zakładów pracy.

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach została utworzona z inicjatywy Zarządu Miasta Suwałki podczas zebrania założycielskiego w dniu 16 wrzenia 1991 roku. W zebraniu tym uczestniczyło 12 pełnomocników zakładów pracy oraz 17 członków założycielskiego Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w dniu 1 października 1991 roku.

Pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej został Marian Omilianowicz, a prezesem zarządu Włodzimierz Marczewski. Pierwsze budynki przejęte do administrowania przekazane zostały przez Suwalską Fabrykę Mebli już w styczniu 1992 r.

 

I. Stan organizacyjny Spółdzielni

1. Zasoby mieszkaniowe według stanu na 31 grudnia 2009 roku

- budynki spółdzielcze i stanowiące współwłasność Spółdzielni:

1) 1Maja 17, 17A i 17B - 160 mieszkań,

2) Reja 74 i 76 - 67 mieszkań,

3) E. Plater 35 i 39 - 50 mieszkań,

4) Skłodowskiej 10 i 12 - 48 mieszkań,

5) Antoniewicza 3 - 45 mieszkań,

6) Pułaskiego 24F - 41 mieszkań,

7) Kowieńska 11 - 24 mieszkania

r a z e m - 435 mieszkań

- budynki zarządzane

1) E. Plater 5, 7, 9A, 9B, 11A, 11B, 15, 15A, 15B, 17 i 19 - 329 mieszkań

2) Waryńskiego 20 - 43 mieszkania

3) 1Maja 25 - 24 mieszkania

4) Noniewicza 52 - 15 mieszkań

r a z e m - 411 mieszkań

-Współnoty Mieszkaniowe zarządzane przez ZSM

1) Kościuszki 112 C - 23 mieszkań

- Spółdzielnia administruje na zlecenie Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ulicy Modrzewiowej 3 - 16 mieszkań.

Łącznie na koniec 2009 roku Spółdzielnia posiadała w eksploatacji 27 budynków, w których znajdowało się 869 mieszkań. W strukturze wiekowej zasobów będących w eksploatacji, mieszkania znajdujące się w budynkach powyżej 25 lat stanowią 40,2 % zasobów. Pozostałe 59,8 % stanowią mieszkania w budynkach wymagających średnich nakładów remontowych.

2. Łączna powierzchnia eksploatowanych zasobów mieszkaniowych wynosi 44.620,93 m2. W 869 mieszkaniach zamieszkiwało 2.070 osób. Pod względem powierzchni budynki spółdzielcze stanowią 54,45%, a zarządzane 45,55%. Jednocześnie Spółdzielnia administruje lokale użytkowe, będące odrębną własnością, usytuowane w budynkach przy ul. 1 Maja 25, Kowieńska 11, E. Plater 5, 7,15,17, 19 i Kościuszki 112C o powierzchni 2.031,40 m2.

3. Struktura własnościowa eksploatowanych zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco:

a) mieszkania spółdzielcze - 171, w tym:

- mieszkania spółdzielcze lokatorskie - 28,

- mieszkania spółdzielcze własnościowe - 127,

b) mieszkania spółdzielcze w najmie - 2.

c) mieszkania stanowiące odrębną własność - 709,

d) mieszkania stanowiące własność komunalną - 3,

Realizując zapisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanowienia Statutu Spółdzielni w 2009 roku przeniesiono prawo własności 11 mieszkań ze spółdzielczego lokatorskiego na odrębną własność. Dokonano 4 przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na odrębną własność.

W Spółdzielni zatrudnionych było łącznie sześć osób, w tym trzy osoby w księgowości. Przez okres trzech miesięcy w ramach prac interwencyjnych zatrudniony był robotnik administracyjny. Trzy osoby zatrudnione były na umowy zlecenia.

Utrzymanie porządku wokół budynków oraz ich konserwacje wykonywały wyspecjalizowane firmy. Pracę ich nadzorował i koordynował administrator zasobów mieszkaniowych.

 

II. Sprawy członkowskie i samorządowe.

Zgodnie z rejestrem członków na dzień 31.12.2009 r. w zasobach Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zamieszkiwało 262 członków. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2009 podjęto decyzję o ustaniu członkostwa osób nie zamieszkujących w zasobach ZSM w Suwałkach.

 

 III. Eksploatacja zasobów mieszkaniowych.

1. Zmiany opłat eksploatacyjnych w 2009 roku.

Lp Wyszczególnienie j.m. Stawki obowiązujące [zł]
do 31.01.2009 od 1.02.2009
 1 Koszty eksploatacji i administracji  m2 1,07 1,17
2  Podatki i ubezpieczenia m2 0,10 0,10
3  Wywóz nieczystości osoba 3,80 4,20
4   Konserwacja domofonów  mieszkanie 1,00 1,00
5  Telewizja kablowa mieszkanie 4,24 0,00
6  Zimna woda m2 5,09 5,95
7  Ciepła woda m2 9,60 - 13,00 12,03 - 15,78
8  Centralne ogrzewanie m2 2,63 - 2,99 3,04 - 3,56
9  Fundusz remontowy m2 0,50 - 0,65 0,50 - 0,65

Zmiany opłat eksploatacyjnych dokonane zostały zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2008 z dniem 1 lutego 2009 r..

W związku ze wzrostem cen energii cieplnej od 1 marca 2009 r. nastąpiła zmiana opłaty za ciepłą wodę, a od 1 kwietnia 2009 r. za centralne ogrzewanie- Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2009 z dnia 26. 02. 2009r.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

 

Bilans został sporządzony na dzień 31.12.2009 rok i obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.525.345,18 zł.

 

 Wyniki działalności Spółdzielni za 2009 rok przedstawiają się następująco:

 

Szczegółowy zakres poniesionych kosztów i dochodów w rozbiciu na poszczególne nieruchomości, ze względu na obszerność dokumentacji, dostępny jest w siedzibie ZSM (zestawiony w formie tabel).

Wynik finansowy w zakresie działalności eksploatacyjnej spółdzielczych zasobów mieszkaniowych zamyka się nadwyżką kosztów nad dochodami kwotą 5699,43 zł, która stanowi 0,16 % poniesionych kosztów.

Ogółem nadwyżka kosztów nad dochodami wynika w głównej mierze z nadwyżki kosztów zużycia zimnej wody w rachunku ciągnionym.

Jednym z podstawowych czynników mających znaczący wpływ na wynik finansowy jest koszt dostawy energii cieplnej. Wynik finansowy tej działalności w 2009 r., w rachunku ciągnionym, zamyka się nadwyżką dochodów nad kosztami za centralne ogrzewanie w kwocie 91 635,29 zł i nadwyżką kosztów nad dochodami za podgrzanie wody w kwocie 90 035,72 zł.

Wynik ten przedstawia się następująco:

1. Koszty dostawy energii cieplnej - 1 814 292,95 zł w tym:

- centralne ogrzewanie - 1 424 408,48 zł

- podgrzanie wody - 389 884,47 zł

2. Dochody dostawy energii cieplnej - 1 815 872,52 zł w tym:

- centralne ogrzewanie - 1 516 043,72 zł

- podgrzanie wody - 299 828,75 zł

Dla poszczególnych budynków spółdzielczych w których powstała nadwyżka dochodów w 2009 r w kwocie 10.146,92 zł zostala zaliczona na poczet czynszów w 2010 r. Natomiast strata w kwocie 12.138,93 zł zostanie pokryta z oszczędnościami z lat poprzednich. Pozostała kwota 3094,99 zł zostanie przeniesiona w koszty 2010 r.

Nadwyżka kosztów nad dochodami w kwocie 21.153,91 powstała głównie z rozliczenia zużycia wody w rachunku ciągnionym.

Spółdzielnia od 2008 roku, zgodnie z ustawą o Podatku dochodowym Art. 17 oraz ustawę O spółdzielniach mieszkaniowych, jest zobowiązana do naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych, który za okres sprawozdawczy w wyniósł 4567 zł.

Wynik finansowy zgodnie z zasadą równoważenia kosztów i dochodów został przeniesiony i podlega rozliczeniu w 2010 r..

Zarząd Spółdzielni wnioskuje rozliczenie kosztów i dochodów zgodnie z Art. 6 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2010 roku.

Osiągnięty wynik świadczy o utrzymaniu płynności finansowej za 2009 rok. Zobowiązania Spółdzielni wobec dostawców oraz wykonawców prac remontowo-konserwacyjnych regulowane były na bieżąco i terminowo. Spółdzielnia nie poniosła kosztów z tytułu odsetek nieterminowej zapłaty zobowiązań.

 

V. INFORMACJA O ZADŁUŻENIACH W OPŁATACH CZYNSZOWYCH

 

Na podstawie zestawienia stanów kont na 31 grudzień 2009 r., przy uwzględnieniu tylko zadłużeń przekraczających jednomiesięczne opłaty, ogólne zadłużenie w opłatach czynszowych wyniosło 163.783,04 zł, co stanowi około 58,5% jednomiesięcznego wymiaru opłat.

Zadłużenie według okresów miesięcznych oraz liczby dłużników przedstawia się następująco:

 

Okres zadłużenia Liczba dłużników Kwota zadłużenia [zł] Procent dłużników
 1-2  97 62.613,01 65,10
2-3  25 23.836,63 16,79
3-6  16 35.744,09 10,07
6-9  3 7.087,10 2,01
9-12  4 10.044,22 2,68
12-36  4 4 24.457,99 2,68
Powyżej 36  - - -
Razem 149 163.783,04 100

 

Liczba dłużników w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła ze 119 mieszkań do 149 mieszkań.

Dokonując windykacji należności czynszowych, w roku 2009 wysłano do dłużników zalegających z opłatami na kwotę przekraczającą trzymiesięczny wymiar czynszu 185 wezwań ostatecznych do zapłaty.

Z dłużnikami podpisano 8 ugód.

Do sądu skierowano 37 pozwów o zapłatę należności.

Do komornika skierowano 11 wniosków o egzekucję należności.

Wykonano jedną eksmisję.

 

VI. FUNDUSZ REMONTOWY.

(Szczegółowe rozliczenie funduszu remontowego zostało przedstawione członkom Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 29.04.2010 r.)

 

VII. Działalność Zarządu.

 

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w składzie:

-Dariusz Lebioda - Prezes Zarządu

-Marianna Gref - Członek Zarządu, Gł. Księgowy

Zarząd Spółdzielni wypełniając postanowienia Regulaminu Zarządu i Statutu Spółdzielni odbył w 2009 roku 18 protokołowanych posiedzeń.

Problematyka posiedzeń dotyczyła w głównej mierze spraw organizacyjnych, analizy poszczególnych kosztów oraz ustalania dochodów Spółdzielni celem ich zrównoważenia.

Do podstawowych rozpatrywanych zagadnień i analiz należały:

- przygotowanie założeń do planu finansowo-gospodarczego, w tym planu remontów,

- analiza stanu zatrudnienia służb eksploatacyjnych,

- analizy kosztów zużycia energii cieplnej w rozbiciu na poszczególne budynki,

- analiza kosztów zużycia zimnej wody,

- analiza wyników finansowych Spółdzielni uzyskiwanych w określonym czasie oraz dotyczących określonych kosztów w układzie rodzajowym,

- windykacja zadłużeń czynszowych oraz ocena stanu zaległości w określonych grupach czasowych i kwotowych,

- ocena wykonania prac remontowych, poniesionych kosztów i jakości robót,

- przygotowanie materiałów pod obrady Rady Nadzorczej oraz innych organów statutowych Spółdzielni,

Z tytułu opłat na pokrycie kosztów zarządu od pozyskanych wspólnot mieszkaniowych osiągnięto dodatkowe przychody w wysokości 20.380,79 zł. Uzyskane środki w całości zmniejszyły koszty działalności eksploatacyjnej zasobów Spółdzielni.

Doroczne zebrania ogółu właścicieli zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych pozytywnie oceniły działalność Zarządu Spółdzielni za rok ubiegły.

Rozpatrywane przez Zarząd Spółdzielni problemy i zagadnienia były szczegółowo analizowane celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółdzielni oraz utrzymania w odpowiedniej sprawności posiadanych i eksploatowanych zasobów mieszkaniowych. Zarząd podejmował wszystkie możliwe działania, zapewniające bieżące utrzymanie posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz prawidłowe rozliczanie kosztów w oparciu o wnoszone opłaty czynszowe.

Ważnym zagadnieniem było zapewnienie prawidłowej obsługi użytkowanych mieszkań przez służby eksploatacyjne Spółdzielni.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z działalności gospodarczo-finansowej za 2009 r. Zarząd Spółdzielni wnosi o jego zatwierdzenie.

Suwałki, 2010-04-29

 

Zarząd Spółdzielni

Początek strony


 

 

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2009 rok.

 

W roku 2009 skład Rady Nadzorczej wchodzili:

- Piotr Wasiljew - przewodniczący,

- Jan Leoniak - z-ca przewodniczącego,

- Elżbieta Kondracka - sekretarz,

- Jarosław Białowąs - członek,

- Józef Buraczewski - członek,

- Edward Bąk - członek,

W dniu 17 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza powołała Komisję Rewizyjną Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w składzie:

- Edward Bąk

- Jarosław Białowąs

W omawianym okresie Rada Nadzorcza sprawowała funkcję społecznej kontroli całokształtu działalności Spółdzielni.

W roku sprawozdawczym Rada odbyła sześć protokołowanych posiedzeń wyczerpując tym samym przyjęty plan pracy, oraz zachowując wymogi regulaminu i statutu Spółdzielni. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza rozpatrywała i podejmowała decyzje w sprawach zastrzeżonych w statucie do jej kompetencji, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni. Podstawową zasadą pracy Rady była wnikliwa i szczegółowa analiza materiałów dotyczących działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni.

Realizując swoje ustawowe i statutowe kompetencje, w okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza omawiała i analizowała następujące dziedziny pracy Spółdzielni:

1) dokonała oceny działalności merytorycznej i finansowej Spółdzielni za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym, oraz podjęła decyzję o sposobie pokrycia strat i przeznaczenia nadwyżki dochodów,

2) omówiła rozliczenie szczegółowe kosztów zużycia energii cieplnej za 2008 r. w rozbiciu na poszczególne węzły cieplne i budynki,

3) w związku ze zmianą stawek na dostawę ciepła podjęła uchwałę w sprawie zmiany zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody

4) rozpatrzyła sprawę windykacji czynszowych i zobowiązała Zarząd do skuteczniejszych działań windykacyjnych,

5) rozpatrywała wnioski w sprawie wykluczeń i ponownego przyjęcia w poczet członków,

6) rozpatrzyła i zatwierdziła materiały na Zebranie Przedstawicieli, w tym sprawozdanie z działalności i projekty przygotowanych uchwał,

7) zatwierdziła strukturę organizacyjną Spółdzielni na 2010 r.,

8) przeanalizowała i zatwierdziła plan finansowo-gospodarczy, w tym plan zatrudnienia, kosztów i dochodów Spółdzielni oraz plan prac remontowych w 2010 r.,

9) po analizie podjęła uchwałę w sprawie zmian opłat eksploatacyjnych w 2010 r.,

10) ustaliła plan pracy Rady Nadzorczej na 2010 r.

11) podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację budynków E. Plater 35 i 39.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 13 uchwał wymaganych statutem w istotnych dla działalności Spółdzielni sprawach.

Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę sprawozdania finansowego Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok,

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1.525.345,18 zł,

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, który zamyka się wynikiem zerowym,

4) dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierająca stany kapitałów, funduszy i stan środków trwałych.

Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Rada Nadzorcza oceniając działalność Zarządu Spółdzielni w roku 2009 stwierdza, że jego praca nie budzi zastrzeżeń, realizacja zadań statutowych przebiega prawidłowo.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnioskuje o:

1. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Dariuszowi Lebiodzie za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

3. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni, Gł. Księgowemu- Mariannie Gref za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.

 

Rada Nadzorcza

Suwałki, 2010-04-29

Początek strony


 

PROJEKTY UCHWAŁ
które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 


Uchwała Nr 1/2010

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia protokółu z Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2009 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 2/2010

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2009 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonymi:

1) sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2009 r.,

2) bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1.525.345,18 zł,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu wraz z bilansem za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 3/2010

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 4/2010

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2009 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 4 i § 110 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz art. 38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem Zarządu za 2009 r. postanawia rozliczyć wynik finansowy Spółdzielni za 2009 r. w następujący sposób:

Nadwyżkę bilansową za 2009 r. w kwocie 57.902,35 zł ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwa złote i 35/100) przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 5/2010

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej udziela absolutorium członkom Zarządu:

1. Prezesowi Zarządu - Dariuszowi Lebiodzie

za - …......głosów

przeciw - ….........głosów

2. Członkowi Zarządu - Mariannie Gref

za - ….... głosów

przeciw - …......głosów

§ 2

Realizację uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 6/2010

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie uzyskania kredytu termomodernizacyjnego na ocieplenie budynków spółdzielczych położonych przy E. Plater 35 i E. Plater 39 w Suwałkach.

§ 1

Na podstawie § 76 pkt 1 ppkt 7 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia kredytu na termomodernizację budynków przy ul. E. Plater 35 i ul. E. Plater 39 w kwocie nie przekraczającej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). Zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym ma na celu uzyskanie premii z funduszu termomodernizacyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

Początek strony