WALNE ZGROMADZENIE 2009


Suwałki, dnia 12 maja 2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE
Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zgodnie z § 77 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2009 roku (piątek) o godz. 16.30 w budynku Związku Łowieckiego przy ul. 1Maja 25 w Suwałkach odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie regulaminu obrad (projekt regulaminu do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

5. Przedłożenie protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli (protokół do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7.Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo -finansowej za rok 2008 (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

9.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku (sprawozdanie do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/).

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie (projekty uchwał w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/):

a) zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

b) przyjęcia protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,

c) przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2008 rok,

d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok,

e) rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2008 rok,

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,

g) wyboru przedstawicieli na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Spółdzielni

Początek strony


 

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r., Prawa Spółdzielczego, postanowień statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni,

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych, występowania z nich, w tym także nabycia, zbycia udziałów (akcji) tych organizacji,

7) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,

10) uchwalanie zmian statutu,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

12) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

13) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

14) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

15) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym i zasad gospodarki finansowej tych osiedli,

16) upoważnienia Rady Nadzorczej i Zarządu do dokonywania określonych czynności,

17) podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszów Spółdzielni nie wymienionych w statucie.

§ 3

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą tylko członkowie Spółdzielni.

§ 4

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym Przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego oraz inne osoby zaproszone.

§ 5

Zgodnie z § 77 ust. 7 Statutu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach -Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- Przewodniczący,

- Asesor ,

- Sekretarz

§ 7

Walne Zgromadzenie wybiera następujące komisje:

1. Komisję skrutacyjną w składzie 3 osobowym, której zadaniem jest sprawdzenie kompletności list członków i ważności mandatów, przeprowadzenia głosowania i obliczenia ich wyników.

2. Inne komisje w składzie 3 osób w miarę potrzeby wynikającej z uchwalonego porządku obrad.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Z czynności komisji sporządza się protokół. Protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza komisja przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

5. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

§ 8

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie Przewodniczącego zgłoszenia te winny być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.

2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego przysługuje prawo głosu, poza kolejnością, w sprawach wymagających wyjaśnień.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony dla przemówienia czas.

5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:

- głosowania bez dyskusji,

- zamknięcie listy mówców,

- ograniczenia czasu przemówień,

- zarządzenia przerwy w obradach,

§ 9

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie nad uchwałami.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i sposobie określonym w statucie.

2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło łącznie, co najmniej 10% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

3. W głosowaniu oblicza się liczbę głosów oddanych za i przeciw. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie za wyjątkiem wyborów do Rady Nadzorczej oraz odwołania członków Rady, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

6. Na żądanie 1/5 liczby przedstawicieli obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

7.Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej poprzez większość 2/3 głosów w głosowaniu jawnym.

§ 11

Zgłaszane wnioski w trakcie obrad zapisywane są przez Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W przypadku kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy Przewodniczący zarządza głosowanie, a do realizacji przyjmuje się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący podaje do wiadomości listę przyjętych wniosków.

§ 12

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają przedstawiciele spośród członków Spółdzielni w terminie wymienionym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2. Do zgłaszania kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie Przewodniczącego składają ustne oświadczenie, co do zgody na kandydowanie.

3. Kandydatem może być osoba będąca pełnomocnikiem przedstawiciela - członka osoby prawnej Spółdzielni ustanowionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu..

4. Komisja przygotowuje listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

§ 13

Kandydaci do Rady Nadzorczej Spółdzielni są umieszczani na liście w kolejności alfabetycznej.

§ 14

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się w głosowaniu tajnym przy pomocy kart wyborczych, na których umieszcza się nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

2. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie osób, na które nie głosuje się . Następnie głos należy złożyć do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.

3. Głos jest ważny, jeżeli liczba nie skreślonych kandydatów do Rady jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych w jej skład.

4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a jej Przewodniczący ogłasza wyniki.

5. W skład Rady wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

§ 15

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętymi zasadami obradowania.

2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia .

2. Protokół powinien zawierać:

- datę,

- porządek obrad,

- krótki przebieg dyskusji,

- oświadczenie złożone do protokółu,

- treść podjętych uchwał,

- podstawowe dane liczbowe dotyczące bilansów i zatwierdzonych planów.

Przy uchwałach należy podawać liczbę głosów oddanych za uchwałą i przeciw. Lista obecności stanowi załącznik do protokółu.

§ 17

Każdy członek Spółdzielni ma prawo wglądu do protokółu z Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 5 czerwca 2009 r. uchwał nr 1/2009 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia

Początek strony


 

PROTOKÓŁ
z Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w dniu 10 czerwca 2008 roku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz przyjęcie regulaminu obrad (projekt regulaminu do wglądu w biurze Spółdzielni).

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Przedstawicieli.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedłożenie protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli (protokół do wglądu w biurze Spółdzielni).

5. Wybór Komisji Zebrania Przedstawicieli:

- skrutacyjno - wyborczej,

- uchwał i wniosków.

6. Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.

7. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedkongresowego.

8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczo-finansowej w 2007 roku (do wglądu w biurze Spółdzielni).

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku (do wglądu w biurze Spółdzielni).

10. Dyskusja.

11. Wybory.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie (projekty uchwał w biurze Spółdzielni):

a) przyjęcia protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2007 rok,

c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok,

d) rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2007 rok,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,

f) przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli,

g) wyboru członków Rady Nadzorczej,

h) wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedkongresowego,

i) wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 

Ad.1 Obrady otworzyła Elżbieta Kondracka witając przybyłych Przedstawicieli. Przedstawiony "Regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach" został przyjęty jednogłośnie 16 głosów "za", 0 głosów "przeciw".

Ad.2 Dokonano wyboru Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Przedstawicieli:

- Przewodniczącym Zebrania został Piotr Wasiljew - 16 głosów "za", 0 głosów "przeciw",

- Zastępcą Przewodniczącego Zebrania został Jarosław Białowąs - 16 głosów "za", 0 głosów "przeciw",

- Sekretarzem Zebrania została Elżbieta Kondracka - 16 głosów "za", 0 głosów "przeciw".

Ad.3 Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Zebrania, który podziękował za wybór i przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie - 16 głosów "za".

Ad.4 Do przedstawionego protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 07.12.2008 r. nie zgłoszono uwag.

Ad.5 Wybrano komisję skrutacyjno-wyborczą w składzie: Małgorzta Wysocka, Piotr Wilamowski i Czesław Grzęda oraz komisję uchwał i wniosków w składzie: Dariusz Lebioda, Władysław Wasilewski i Józef Buraczewski.

Komisje wybrano jednogłośnie - 16 głosów "za".

Ad. 6 Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu jawnym przegłosowało, że liczba członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła 7 - 16 głosów "za".

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli przypomniał zawarte w Regulaminie Zebrania Przedstawicieli zasady zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz warunki, jakim powinni odpowiadać kandydaci.

Na członków Rady Nadzorczej zostali zgłoszeni następujący kandydaci: Edward Bąk, Białowąs Jarosław, Buraczewski Józef, Jewko Adam, Kondracka Elżbieta, Lebioda Dariusz, Leoniak Jan, Rusiłowska Grażyna, Sojkowski Jerzy, Wasilewski Władysław, Wasiljew Piotr, Wesołowska Elżbieta.

Po zgłoszeniu 12 kandydatów Przewodniczący Zebrania złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Wniosek przyjęto jednogłośnie - 16 głosów "za".

Zebranie opuścił Stanisław Laszkowski i od tej pory liczba przedstawicieli wynosi 15 osób.

Skład Komisji skrutacyjno-wyborczej: przewodnicząca - Wysocka Małgorzta, Wilamowski Piotr - sekretarz i Grzęda Czesław - członek.

Małgorzta Wysocka odczytała protokół komisji skrutacyjno-wyborczej o ukonstytuowaniu się i prawomocności obrad.

Ad.7 Przewodniczący Zebrania poinformował, że Zebranie musi jeszcze dokonać wyboru dwóch osób na przedstawicieli, którzy będą reprezentować Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedkongresowego. Zgłoszeni zostali: Gref Marianna i Dziurdzikowski Leszek. Przewodnicząca komisji skrutacyjno - wyborczej również rozdała przedstawicielom kartki z nazwiskami do głosowania.

Przewodnicząca komisji skrutacyjno-wyborczej rozdała przedstawicielom kartki do głosowania z nazwiskami kandydatów na członków Rady Nadzorczej i przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedkongresowego.

Ad.8 Przewodniczący Zebrania przypomniał, że sprawozdanie z działalności gospodarczo- finansowej Zarządu za 2007 rok było przedstawione na Zebraniu Grup Członkowskich i było do wglądu w biurze Spółdzielni. Do sprawozdania nie zgłoszono wniosków.

Ad.9 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku było prezentowane na Zebraniu Grup Członkowskich i było do wglądu w biurze Spółdzielni - do sprawozdania nie zgłoszono wniosków.

Ad.10 Dyskusja.

Głos zabrał Sojkowski Jerzy zamieszkały w budynku przy ul. Antoniewicza 3 m. 35 mówiąc, że w wejściu do klatki została źle powieszona tablica ogłoszeń i niestarannie naprawiono światło pozostawiając kable na wierzchu. Odpowiedzi udzielił obecny na zebraniu konserwator Czesław Grzęda i zobowiązał się do naprawy niedociągnięć. 

Następnie głos zabrała Bokuniewicz Iwona zamieszkała w budynku przy ul. Reja 74 m. 29 pytając zarząd o dopłatę do wymiany okien. Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu informując, że należałoby zwiększyć stawkę na fundusz remontowy, ale i to nie załatwiłoby sprawy ponieważ część mieszkańców już dawno wymieniła okna. 

Wniosek zgłoszono do komisji uchwał i wniosków, która ukonstytuowała się następująco: przewodniczący - Dariusz Lebioda, sekretarz - Buraczewski Józef i członek - Wasilewski Władysław. 

Przewodniczący komisji uchwał i wniosków poddał pod głosowanie wniosek o wymianę okien z dofinansowaniem przez Spółdzielnię. Wynik głosowania wyniósł - 1 głos "za", 14 głosów "przeciw". 

Wniosek upadł. Przewodniczący komisji uchwał i wniosków odczytał protokół tej komisji.

Zebranie opuścił Sojkowski Jerzy. Od tej chwili w zebraniu uczestniczy 14 przedstawicieli.

Ad.11 Wybory.

Na członków Rady Nadzorczej wybrano następujące osoby:

1. Bąk Edward

2. Białowąs Jarosław

3. Buraczewski Józef

4. Kondracka Elżbieta

5. Lebioda Dariusz

6. Leoniak Jan

7. Wasiljew Piotr

Na przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedkongresowego wybrano:

1. Dziurdzikowskiego Leszka

2. Gref Mariannę

Ad.12 Przewodniczący Zebrania poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwał.

Sekretarz Zebrania odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. Po przeprowadzeniu przez Przewodniczącego głosowania jawnego Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 1/2008
Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia protokółu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli

§ 1

Zebranie Przedstawicieli przyjmuje protokół z Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 07.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - 14 głosów

Przeciw uchwale - 0 głosów

 

Sekretarz Zebrania odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2007 r. Po przeprowadzeniu przez Przewodniczącego głosowania jawnego Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 2/2008
Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2007 rok

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Zebranie Przedstawicieli po zapoznaniu się z przedłożonym:

1) sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2007 r.,

2) bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 2.260.507,33 zł,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu wraz z bilansem za 2007 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - 14 głosów

Przeciw uchwale - 0 głosów

 

Sekretarz Zebrania odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 r. Po przeprowadzeniu przez Przewodniczącego głosowania jawnego Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 3/2008
Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Zebranie Przedstawicieli przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2007 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - 14 głosów

Przeciw uchwale - 0 głosów

 

Sekretarz Zebrania odczytała projekt uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2007 rok. Po przeprowadzeniu przez Przewodniczącego głosowania jawnego Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o następującej treści:

 

Uchwała Nr 4/2008
Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2007 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółdzielni Zebranie Przedstawicieli po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem Zarządu za 2007 r. postanawia rozliczyć wynik finansowy Spółdzielni za 2007 r. w następujący sposób:

1. Nadwyżkę kosztów na eksploatacji podstawowej pokryć przychodami 2008 r. utrzymując dotychczasową stawkę.

2. Stratę na kosztach zarządu pokryć przychodami 2008 r. pozostawiając stawkę opłat czynszowych bez zmian.

3. Nadwyżkę dochodów za wywóz nieczystości w kwocie 13.077,55 zł przenieść na pokrycie kosztów eksploatacyjnych za 2007 r.

4. Nadwyżkę kosztów na dostawie zimnej wody w kwocie 55.298,66 zł rozliczyć w 2008 r.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - 14 głosów

Przeciw uchwale - 0 głosów

 

Sekretarz Zebrania odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni. Po przeprowadzeniu przez Przewodniczącego głosowania jawnego Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o następującej treści:

 

Uchwała Nr 5/2008
Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Zebranie Przedstawicieli udziela absolutorium członkom Zarządu:

1. Prezesowi Zarządu - Leszkowi Dziurdzikowskiemu

Za uchwałą - 14 głosów

Przeciw uchwale - 0 głosów

2. Członkowi Zarządu - Mariannie Gref

Za uchwałą - 14 głosów

Przeciw uchwale - 0 głosów

§ 2

Realizację uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - 14 głosów

Przeciw uchwale - 0 głosów

 

Sekretarz Zebrania poinformowała Przedstawicieli, że uchwała nr 6/2008 w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli nie będzie głosowana ponieważ nie zgłoszono żadnego wniosku do realizacji.

 

Sekretarz Zebrania odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. Po przeprowadzeniu przez Przewodniczącego głosowania jawnego Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o następującej treści:

 

Uchwała Nr 7/2008
Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie § 88 Statutu Spółdzielni Zebranie Przedstawicieli ustaliło, że w skład Rady Nadzorczej zostanie wybranych 7 członków Rady Nadzorczej

§ 2

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni oraz protokółu Komisji Skrutacyjno - Wyborczej Zebranie Przedstawicieli wybrało w głosowaniu tajnym siedmiu członków Rady Nadzorczej, którymi zostali:

1. Bąk Edward

2. Białowąs Jarosław

3. Buraczewski Józef

4. Kondracka Elżbieta

5. Lebioda Dariusz

6. Leoniak Jan

7. Wasiljew Piotr

§ 3

Protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej zostanie załączony do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - 14 głosów

Przeciw uchwale - 0 głosów

 

Sekretarz Zebrania odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedkongresowego. Po przeprowadzeniu przez Przewodniczącego głosowania jawnego Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o następującej treści:

 

Uchwała Nr 8/2008
Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni oraz protokółu Komisji Skrutacyjnej Zebranie Przedstawicieli wybrało w głosowaniu tajnym dwóch przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego, którymi są:

1. Leszek Dziurdzikowski - Prezes Zarządu

(imię i nazwisko, funkcja pełniona w Spółdzielni)

16-400 Suwałki, ul. 1Maja 17 m. 38, tel. 0-605-06-99-92

(adres zamieszkania i nr telefonu)

2. Marianna Gref - Członek Zarządu

(imię i nazwisko, funkcja pełniona w Spółdzielni)

16-400 Suwałki, ul. Jałowcowa 6, tel. 0- 693-39-02-38

(adres zamieszkania i nr telefonu)

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - 14 głosów

Przeciw uchwale - 0 głosów

 

Sekretarz Zebrania odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku. Po przeprowadzeniu przez Przewodniczącego głosowania jawnego Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o następującej treści:

 

Uchwała Nr 9/2008
Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni Zebranie Przedstawicieli wybrało przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku w osobie:

1. Leszek Dziurdzikowski - Prezes Zarządu

(imię i nazwisko, funkcja pełniona w Spółdzielni)

16-400 Suwałki, ul. 1Maja 17 m. 38, tel. 0-605-06-99-92

(adres zamieszkania i nr telefonu)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą - 14 głosów

Przeciw uchwale - 0 głosów

 

Ad.13 Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.14 Prezes Zarządu w imieniu Zarządu Spółdzielni podziękował członkom ustępującej Rady Nadzorczej za owocną współpracę oraz złożył gratulacje z okazji wyboru członkom Rady Nadzorczej. Następnie Prezes podziękował Przedstawicielom za przybycie, aktywny udział w obradach oraz za udzielenie absolutorium.

Przewodniczący Zebrania złożył podziękowania Przedstawicielom za przybycie, udział w obradach i zakończył obrady Zebrania Przedstawicieli.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Sekretarz Zebrania
Elżbieta Kondracka
Przewodniczący Zebrania
mgr Piotr Wasiljew

 Początek strony


 

SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 2008 roku.

Podstawowym celem utworzonej Spółdzielni było powołanie jednostki gospodarczej do eksploatacji zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji zakładów pracy.

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach została utworzona z inicjatywy Zarządu Miasta Suwałki podczas zebrania założycielskiego w dniu 16 wrzenia 1991 roku. W zebraniu tym uczestniczyło 12 pełnomocników zakładów pracy oraz 17 członków założycielskiego. Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w dniu 1 października 1991 roku. Pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej został Marian Omilianowicz, a prezesem zarządu Włodzimierz Marczewski. Pierwsze budynki przejęte do administrowania przekazane zostały przez Suwalską Fabrykę Mebli i już w styczniu 1992 r.

I. Stan organizacyjny Spółdzielni:

1. Zasoby mieszkaniowe według stanu na 31 grudnia 2008 roku

- budynki spółdzielcze i stanowiące współwłasność Spółdzielni:

1) 1Maja 17, 17A i 17B - 160 mieszkań,

2) Reja 74 i 76 - 67 mieszkań,

3) E. Plater 35 i 39 - 50 mieszkań,

4) Skłodowskiej 10 i 12 - 48 mieszkań,

5) Antoniewicza 3 - 45 mieszkań,

6) Pułaskiego 24F - 41 mieszkań,

7) Kowieńska 11 - 24 mieszkania

r a z e m - 435 mieszkań

- budynki zarządzane

1) E. Plater 5, 7, 9A, 9B, 11A,11B, 15, 15A, 15B, 17 i 19 - 329 mieszkań

2) Waryńskiego 20 - 43 mieszkania

3) 1Maja 25 - 24 mieszkania

4) Noniewicza 52 - 15 mieszkań

r a z e m - 411 mieszkań

-Współnoty Mieszkaniowe zarządzane przez ZSM

1) Kościuszki 112 C - 23 mieszkań

Łącznie na koniec 2008 roku Spółdzielnia posiadała w eksploatacji 27 budynków, w których znajdowało się 869 mieszkań.

W strukturze wiekowej zasobów będących w eksploatacji, mieszkania znajdujące się w budynkach powyżej 25 lat stanowią 40,2 % zasobów. Pozostałe 59,8 % stanowią mieszkania w budynkach wymagających średnich nakładów remontowych.

2. Łączna powierzchnia eksploatowanych zasobów mieszkaniowych wynosi 44.620,93 m2. W 869 mieszkań zamieszkiwało 2.070 osób. Pod względem powierzchni budynki spółdzielcze stanowią 54,45%, a zarządzane 45,55%. Jednocześnie Spółdzielnia administruje lokale użytkowe, będące odrębną własnością, usytuowane w budynkach przy ul. 1 Maja 25, Kowieńska 11, E. Plater 5, 7,15,17, 19 i Kościuszki 112C o powierzchni 2.031,40 m2.

3. Struktura własnościowa eksploatowanych zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco:

a) mieszkania spółdzielcze - 171, w tym:

- mieszkania spółdzielcze lokatorskie - 39,

- mieszkania spółdzielcze własnościowe - 131,

b) mieszkania spółdzielcze w najmie - 2.

c) mieszkania stanowiące odrębną własność - 694,

d) mieszkania stanowiące własność komunalną - 3,

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanowienia Statutu Spółdzielni w 2008 roku przeniesiono prawo własności 7 mieszkań ze spółdzielczego lokatorskiego na odrębną własność. Dokonano 1 przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na odrębną własność.

Zatrudnienie w Spółdzielni pozostało na poziomie 2007 r.

Utrzymanie porządku wokół budynków oraz ich konserwacje wykonywały wyspecjalizowane firmy. Pracę ich nadzorował i koordynował administrator zasobów mieszkaniowych Piotr Wilamowski.

W Spółdzielni zatrudnionych było łącznie sześć osób, w tym trzy osoby w księgowości.

II. Sprawy członkowskie i samorządowe.

Zgodnie z rejestrem członków na dzień 31.12.2008 r. w zasobach Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zamieszkiwało 264 członków.

III. Eksploatacja zasobów mieszkaniowych.

1. Zmiany opłat eksploatacyjnych w 2008 roku.

Lp Wyszczególnienie j.m. Stawki obowiązujące
do 31.12.2007 od 1.01.2008
 1  Eksploatacja  m2 0,52 0,52
2  Koszty administracji mieszkanie/m2 24,70 0,55
3  Podatki i ubezpiecz. m2 0,10 0,10
4  Wywóz nieczystości osoba 3,80 3,80
5   Konserwacja domofon.  mieszkanie 1,00 1,00
6  Telewizja kablowa mieszkanie 4,24 0,00
7  Zimna woda m2 5,09 5,09
8  Ciepła woda m2 9,60 - 13,00 10,60 - 13,00
9  Centralne ogrzewanie m2 2,63 - 2,99 2,63 - 2,99
10  Fundusz remontowy m2 0,50 0,50

 

Zmiany opłat eksploatacyjnych dokonane zostały zgodnie z uchwałą nr 4/2008 Rady Nadzorczej. Zmieniony został sposób naliczania kosztów administracji z kwoty na mieszkanie bez względu na jego wielkość na określoną stawkę za m2 powierzchni mieszkalnej. Została zlikwidowana opłata za telewizję kablową . Mieszkańcy naszej Spółdzielni opłacają telewizję kablowa w własny zakresie. Pozostałe stawki kształtują się na poziomie 2007 roku.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

Bilans został sporządzony na dzień 31.12.2008 rok i obejmuje całokształt działalności Spółdzielni prowadzonej na przestrzeni roku sprawozdawczego i zamyka się obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.624.626,30 zł.

Wyniki działalności Spółdzielni za 2008 rok przedstawiają się następująco:

Lp

Treść

Koszty Dochody Wynik

a

b

c

d

Koszt Konserwacji

Sprzątanie klatek schodowych

Odpis na f. remontowy

Koszty ogólne spółdzielni

366 038,31

17 927,00

259 687,36

355 744,32

378 288,72

17 927,00

259 687,36

306 889,71

12 250,41

0,00

0,00

-48 854,61

1 Razem eksploatacja 999 396,79 962 792,79  -36 604,20
2

Energia cieplna w tym:

Nadwyżka do rozliczenia z mieszkańcami

1 527 307,05

 

1 586 793,72

 

59 486,67

59 486,67

3

Zimna woda i kanalizacja w tym:

Do pokrycia w 2009 roku

410 131,64

 

325 234,00

 

-84 897,64

-84 897,64

4

Podatek od nieruchomości i ubezpieczenie

23 522,62 23 221,50 -301,12
5

Wywóz nieczystości

112 546,60 111 253,81 -1 292,79
6

Dostawa gazu przewodowego

36 422,32 36 422,32 0,00
7

Konserwacja domofonów

10 116,00 10 116,00 0,00
8

Usługi na rzecz wspólnot

 9 044,52  9 044,52 0,00
9

Operacyjne

1 208,00 10 218,06 9 010,06
10

Finansowe

10,08 17 147,60 17 137,52
 

Razem

3 129 705,82 3 092 244,32 -96 948,17

 

Wynik finansowy dotyczący działalności eksploatacyjnej spółdzielczych zasobów mieszkaniowych zamyka się nadwyżką kosztów nad dochodami w kwocie 96 948,17 zł, która stanowi 3,10 % poniesionych kosztów.

Nadwyżka kosztów nad dochodami wynika w głównej mierze z nadwyżki kosztów zimnej wody i stanowi 20,7% w stosunku do poniesionych kosztów, nadwyżka kosztów nad dochodami na eksploatacji podstawowej powstała w wyniku zmiany lokalizacji biura Spółdzielni.

Duży wpływ na wynik finansowy ma również zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r, która nakazuje przeniesienie nadwyżki dochodów za media na koniec roku obrotowego na konto rozrachunkowe. Stosując tę ustawę Spółdzielnia przeniosła na konto rozrachunkowe nadwyżkę w kwocie 59.486,67 zł. Spółdzielnia od 2008 roku jest zobowiązana również do naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą o Podatku dochodowym Art. 17 oraz ustawę O spółdzielniach mieszkaniowych. Bez tych zmian wynik Spółdzielni, biorąc pod uwagę podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5.390,00 zł, zamknąłby się nadwyżką kosztów w kwocie 37461,50 zł. Wynik finansowy zgodnie z zasadą równoważenia kosztów i dochodów został przeniesiony i podlega rozliczeniu w 2009 r..

Zarząd Spółdzielni wnioskuje rozliczenie kosztów i dochodów zgodnie z Art. 6 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2009 roku. Osiągnięty wynik świadczy o utrzymaniu płynności finansowej za 2008 rok. Zobowiązania Spółdzielni wobec dostawców oraz wykonawców prac remontowo-konserwacyjnych regulowane były na bieżąco i terminowo. Spółdzielnia nie poniosła kosztów z tytułu odsetek nieterminowej zapłaty zobowiązań.

V. INFORMACJA O ZADŁUŻENIACH W OPŁATACH CZYNSZOWYCH

Na podstawie zestawienia stanów kont na 31 grudzień 2008 r., przy uwzględnieniu tylko zadłużeń przekraczających jednomiesięczne opłaty, ogólne zadłużenie w opłatach czynszowych wyniosło 136.120,38 zł, co stanowi około 70% jednomiesięcznego wymiaru opłat. Zadłużenie według okresów miesięcznych oraz liczby dłużników przedstawia się następująco:

 

Okres zadłużenia Liczba dłużników Kwota zadłużenia [zł] Procent dłużników
 1-2  69 34.299,38 58,0
2-3  23 17.783,29 19,4
3-6  14 20.612,38 11,8
6-9  5 11.532,84 4,2
9-12  1 2.439,20 0,8
12-36  6 41.101,91 5,0
Powyżej 36  1 8.351,91 0,8
Razem 119 136.120,38 100

 

Liczba dłużników w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadła ze 153 mieszkań do 119 mieszkań. Dokonując windykacji należności czynszowych, w roku 2008 wysłano do dłużników zalegających z opłatami na kwotę przekraczającą trzymiesięczny wymiar czynszu 185 wezwań ostatecznych do zapłaty. Z dłużnikami podpisano 15 ugód. Do sądu skierowano 12 pozwy o zapłatę należności. Do komornika skierowano 2 wnioski o egzekucję należności.

VI. FUNDUSZ REMONTOWY.

(Szczegółowe rozliczenie funduszu remontowego zostało przedstawione członkom Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 28.04.2009 r.)

VII. Działalność Zarządu.

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w składzie:

1. Leszek Dziurdzikowski - Prezes Zarządu od 01.01 do 22.10,2008r.

2. Dariusz Lebioda - Prezes Zarządu od 23.10 do 31.12.2008r.

3. Marianna Gref - Członek Zarządu od 01.01 do 31.12.2008r.

Zarząd Spółdzielni wypełniając postanowienia Regulaminu Zarządu i Statutu Spółdzielni odbył w 2008 roku 12 protokołowanych posiedzeń. Problematyka posiedzeń dotyczyła w głównej mierze spraw organizacyjnych, analizy poszczególnych kosztów oraz ustalania dochodów Spółdzielni celem ich zrównoważenia.

Do podstawowych rozpatrywanych zagadnień i analiz należały:

- przygotowanie założeń do planu finansowo-gospodarczego, w tym planu remontów,

- analiza stanu zatrudnienia służb eksploatacyjnych,

- analizy kosztów zużycia energii cieplnej w rozbiciu na poszczególne budynki,

- analiza kosztów zużycia zimnej wody,

- analiza wyników finansowych Spółdzielni uzyskiwanych w określonym czasie oraz dotyczących określonych kosztów w układzie rodzajowym,

- windykacja zadłużeń czynszowych oraz ocena stanu zaległości w określonych grupach czasowych i kwotowych,

- ocena wykonania prac remontowych, poniesionych kosztów i jakości robót,

- przygotowanie materiałów pod obrady Rady Nadzorczej oraz innych organów statutowych Spółdzielni,

Rozpatrywane przez Zarząd Spółdzielni problemy i zagadnienia były szczegółowo analizowane celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółdzielni oraz utrzymania w odpowiedniej sprawności posiadanych i eksploatowanych zasobów mieszkaniowych. Zarząd podejmował wszystkie możliwe działania, które zapewniały bieżące utrzymanie posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz prawidłowe rozliczanie kosztów w oparciu o wnoszone opłaty czynszowe. Ważnym zagadnieniem było zapewnienie prawidłowej obsługi użytkowanych mieszkań przez służby eksploatacyjne Spółdzielni.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z działalności gospodarczo-finansowej za 2008 rok, w imieniu Zarządu Spółdzielni wnoszę o jego zatwierdzenie oraz wnikliwą dyskusję na temat poruszonych problemów.

 

Zarząd Spółdzielni

Początek strony


 

OPINIA

niezależnego biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2008 r.

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2008 rok.

(wybierz dokument i stronę do przeglądnięcia)

 1. Bilans

| Str.1 | Str.2 | Str.3 |

2. Rachunek zysków i strat

| Str.1 | Str.2 |

 

Początek strony


 

 

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach za 2008 rok.

 

Rok 2008 był ostatnim rokiem w czteroletniej działalności Rady Nadzorczej w składzie:

- Piotr Wasiljew - przewodniczący,

- Jan Leoniak - z-ca przewodniczącego,

- Elżbieta Kondracka - sekretarz,

- Jarosław Białowąs - członek,

- Józef Buraczewski - członek,

- Dariusz Lebioda - członek,

- Władysław Wasilewski - członek,

kadencja Rady Nadzorczej wygasła 10.06.2008 r. w dniu Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni.

W trakcie obrad Zebrania Przedstawicieli dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej w skład której weszli: Bąk Edward, Białowąs Jarosław, Buraczewski Józef, Elżbieta Kondracka, Lebioda Dariusz, Jan Leoniak, Piotr Wasiljew.

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej nastąpiło w dniu 17 czerwca 2008 r.. Przewodniczącym Rady został Dariusz Lebioda, zastępcą przewodniczącego Piotr Wasiljew, sekretarzem Elżbieta Kondracka.

W dniu 22 października Rada Nadzorcza odwołała Leszka Dziurdzikowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach i powołała na to stanowisko Dariusza Lebiodę. W związku z powyższym Dariusz Lebioda zrzekł się funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej i członkowstwa w Radzie.

W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Rady został Piotr Wasiljew, a zastępcą przewodniczącego Jan Leoniak. W omawianym okresie Rada Nadzorcza sprawowała funkcję społecznej kontroli całokształtu działalności Spółdzielni.

W roku sprawozdawczym Rada odbyła sześć protokołowanych posiedzeń wyczerpując tym samym przyjęty plan pracy, oraz zachowując wymogi regulaminu i statutu Spółdzielni. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza rozpatrywała i podejmowała decyzje w sprawach zastrzeżonych w statucie do jej kompetencji, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni. Podstawową zasadą pracy Rady była wnikliwa i szczegółowa analiza materiałów dotyczących działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni. Realizując swoje ustawowe i statutowe kompetencje, w okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza omawiała i analizowała następujące dziedziny pracy Spółdzielni:

1) dokonała oceny działalności merytorycznej i finansowej Spółdzielni za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym, oraz podjęła decyzję o sposobie pokrycia strat i przeznaczenia nadwyżki dochodów,

2) omówiła rozliczenie szczegółowe kosztów zużycia energii cieplnej za 2007 r. w rozbiciu na poszczególne węzły cieplne i budynki, zobowiązując Zarząd do zapoznania z nimi mieszkańców Spółdzielni,

3) rozpatrzyła sprawę windykacji czynszowych i zobowiązała Zarząd do skuteczniejszych działań windykacyjnych,

4) rozpatrzyła i zatwierdziła materiały na Zebranie Przedstawicieli, w tym sprawozdanie z działalności i projekty przygotowanych uchwał,

5) zatwierdziła strukturę organizacyjną Spółdzielni na 2009 r.,

6) przeanalizowała i zatwierdziła plan finansowo-gospodarczy, w tym plan zatrudnienia, kosztów i dochodów Spółdzielni oraz plan prac remontowych w 2009 r.,

7) po analizie podjęła uchwałę w sprawie zmian opłat eksploatacyjnych w 2009 r.,

8) ustaliła plan pracy Rady Nadzorczej na 2009 r.

9) rozważała możliwość pozyskania kredytu na termomodernizację budynków E. Plater 35 i 39.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 13 uchwał wymaganych statutem w istotnych dla działalności Spółdzielni sprawach.

Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę sprawozdania finansowego Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 rok,

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1.624.626,30 zł,

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, który zamyka się wynikiem zerowym,

4) dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawierająca stany kapitałów, funduszy i stan środków trwałych.

Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Rada Nadzorcza oceniając działalność Zarządu Spółdzielni do dnia 22 października 2008 roku stwierdza, że praca Prezesa Zarządu Leszka Dziurdzikowskiego budziła zastrzeżenia, współpraca wynikająca realizacji zadań statutowych nie przebiegała prawidłowo. Rada Nadzorcza kilkakrotnie upominała Prezesa Zarządu za opieszałe i niewłaściwe kierowanie Spółdzielnią. Spowodowało to utratę zaufania wobec Prezesa Zarządu Pana Leszka Dziurdzikowskiego i w konsekwencji jego odwołanie. Od dnia 23 października 2008 roku działalność Zarządu przebiegała poprawnie. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnioskuje o:

1. Nie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Leszkowi Dziurdzikowskiemu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 22 października 2008 rok.

2. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Dariuszowi Lebiodzie za okres od dnia 23 października do dnia 31 grudnia 2008 rok.

3. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mariannie Gref- Gł. Księgowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 rok.

 

Rada Nadzorcza

Suwałki, 2009-04-28

Początek strony


 

PROJEKTY UCHWAŁ
które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 


Uchwała Nr 1/2009

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 2/2009

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia protokółu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 10 czerwca 2008 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje protokół z Zebrania Przedstawicieli Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 10 czerwca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 3/2009

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu łącznie z bilansem za 2008 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonym:

1) sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2008 r.,

2) bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 1 624 626,30 zł,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu wraz z bilansem za 2008 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 4/2009

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok.

 

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 5/2009

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2008 rok.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 4 i § 110 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz art. 38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem Zarządu za 2008 r. postanawia rozliczyć wynik finansowy Spółdzielni za 2008 r. w następujący sposób:

Nadwyżkę bilansową za 2008r. w kwocie 20.778,58zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem zł.58/100) przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 6/2009

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej udziela absolutorium członkom Zarządu:

1. Prezesowi Zarządu - Dariuszowi Lebiodzie

Za - ..................głosów

Przeciw - ..................głosów

2. Członkowi Zarządu - Mariannie Gref

Za - ..................głosów

Przeciw - ..................głosów

§ 2

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przyjętego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. nie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Leszkowi Dziurdzikowskiemu

Za - ..................głosów

Przeciw - ..................głosów

§ 3

Realizację uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

 


Uchwała Nr 7/2009

Walnego Zgromadzenia Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wyboru przedstawicieli na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

§ 1

Na podstawie § 76 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybiera, na czas do odwołania, przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku w osobach:

1.Prezes Zarządu,

2.Główny Księgowy- członek zarządu

Osoby te mogą reprezentować Spółdzielnię w obradach Zjazdu jednoosobowo.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za uchwałą - .................. głosów

Przeciw uchwale - .............. głosów

 

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.......................................

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.......................................

Początek strony


 

ANALIZY KOSZTOWE 

 

Początek strony