Suwałki 21.03.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza II przetarg nieograniczony (licytację) na zbycie nieruchomości lokalowej (mieszkania) na zasadach ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Nieruchomość lokalowa położona jest w budynku przy ul. 1 Maja 17B Szczegółowy opis lokalu podaje Wyciąg z operatu szacunkowego.  Pobierz operat

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 110.400,00 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta zł). Wysokość minimalnego postąpienia w licytacji 6.000,00 zł (słownie sześć tysięcy zł) Wysokość wadium 11.040,00 zł (słownie jedenaście tysięcy czterdzieści zł) płatne na rachunek bankowy nr 48 9359 0002 0010 3987 2001 0002 Bank Spółdzielczy w Suwałkach.

Oferta na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej razem z oświadczeniami należy złożyć w sekretariacie spółdzielni do dnia 10 kwietnia 2012r. do godz 1500.

Przetarg odbędzie się w siedzibie w siedzibie spółdzielni w dniu 11 kwietnia 2012 r. o godz. 1000.

Regulamin przetargu oraz oferty i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/ zakładka akty prawne lub w biurze spółdzielni.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni