Suwałki 02.06.2010r.

ZAPYTANIE O CENĘ

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach prosi o złożenie w terminie do dnia 16.07.2010 roku do godziny 12oo oferty w formie kosztorysu na docieplenie dwóch ścian szczytowych budynku przy ulicy Reja 76 ( łącznie około 700 m2 ).

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz, pozwoleniem na budowę wydanym przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2010 roku o godz. 1230.

Wymagane jest aby wykonawca posiadał zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (posiadał wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) oraz posiadał uprawnienia Kierownika Budowy.

Termin realizacji 20 sierpień 2009 roku.

Dokumentacja do wglądu w biurze Spółdzielni.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni