Suwałki 19.08.2009r.

PRZETARG nr 9/2009
na zbycie nieruchomości lokalowej (mieszkania)

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza kolejny  przetarg nieograniczony (licytację) na zbycie nieruchomości lokalowej (mieszkania) na zasadach ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Nieruchomość lokalowa położona jest w budynku przy ul. Antoniewicza 3. Szczegółowy opis lokalu podaje Wyciąg z operatu szacunkowego (dostępny w biurze Spółdzielni).

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 71.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy zł)

Wysokość minimalnego postąpienia w licytacji 3.500,00 zł (słownie trzy tysiące pięćset zł)

Wysokość wadium 7.100,00 zł (słownie siedem tysięcy sto złotych) płatne na rachunek bankowy nr 48 9359 0002 0010 3987 2001 0002 Bank Spółdzielczy w Suwałkach.

Oferta na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej razem z oświadczeniami należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 3 września 2009r. do godz 1500.

Przetarg odbędzie się w siedzibie w siedzibie Spółdzielni w dniu 4 września 2009 r. o godz. 1000.

Regulamin przetargu oraz oferty i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/ zakładka Akty prawne lub w biurze Spółdzielni.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni