Suwałki 19.06.2009r.

PRZETARG nr 5/2009 na zbycie nieruchomości lokalowej (mieszkania)

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony (licytację) na zbycie nieruchomości lokalowej (mieszkania) na zasadach ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Nieruchomość lokalowa położona jest w budynku przy ul. Antoniewicza 3. Szczegółowy opis lokalu podaje Wyciąg z operatu szacunkowego (dostępny w biurze Spółdzielni).

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 89.600,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset zł)

Wysokość minimalnego postąpienia w licytacji 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy zł)

Wysokość wadium 8.960,00 zł (słownie osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) płatne na rachunek bankowy nr 48 9359 0002 0010 3987 2001 0002 Bank Spółdzielczy w Suwałkach.

Oferta na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej razem z oświadczeniami należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 30 czerwca 2009r. do godz 1500.

Przetarg odbędzie się w siedzibie w siedzibie Spółdzielni w dniu 1 lipca 2009 r. o godz. 1000.

Regulamin przetargu oraz oferty i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej http://zsm.suwalki.pl/ zakładka Akty prawne lub w biurze Spółdzielni.

 

 

Spis przetargów

Zarząd Spółdzielni